แผนผังเว็บไซต์..ดินดีคลินิก
 
เกริ่นนำ
ดินดี..คืออย่างไร
อาการของโรค
 
โรคที่เป็นแต่กำเนิด
ดินทรายจัด
ดินปนกรวด
  ดินตื้น
  ดินอินทรีย์
  ดินแตกระแหง
  ดินด่าง
  ดินเปรี้ยว
  ดินเค็มชายทะเล
  ดินเค็มบก
     
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
ดินแน่นทึบ
ดินดาน
ดินปนกรวด
ดินตื้น
ดินกรด
ดินเปรี้ยว
ดินเค็มชั่วคราว
 
  ดินในพื้นที่สูงชัน
  ดินมีกรดแฝง
  ดินที่เสี่ยงเค็ม
 
   
ดูแลสุขภาพให้ดีเสมอ
 
คำแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ
ตรวจทั่วไป
ตรวจโดยการวิเคราะห์ดิน
 
  โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง
     
สาระน่ารู้
 
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ
วิธีกล
วิธีพืช
 
การใช้ปูนปรับปรุงดินเปรี้ยว
  ชนิดปูน
  วิธีการใช้
     
ทฤษฎีแกล้งดิน
ทฤษฎีใหม่
     
 
     
 
 
 
 

:: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:: ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ::