..
รู้จักอาการและการดูแลรักษา (โรคที่เกิดภายหลัง)
  
ดินแน่นทึบ
   
 
 
 
 
 
 
สาเหตุของโรค
 
การสูญเสียอินทรียวัตถุไปจากดิน เนื่องจากการเกษตรที่ขาดการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นเวลานาน
   
   
ลักษณะของโรค
 
ดินแน่นทึบ ไม่ร่วนซุย
ดินมีการถ่ายเทอากาศไม่ดี
   
   
อาการป่วย
 
รากพืชชอนไชไปในดินได้ยาก ทำให้มีรากฝอยน้อย
การดูดซึมน้ำและธาตุอาหารของพืชไม่ดี ทำให้พืชเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์
ผลผลิตพืชที่ได้น้อยกว่าศักยภาพในการให้ผลผลิตของดิน
น้ำซึมลงสู่ใต้ดินได้น้อย ทำให้พืชขาดน้ำได้ง่าย และมีโอกาสเกิดการกร่อนของดินได้สูง
   
   
 
การดูแลรักษาเบื้องต้น
 
เพิ่มเติมอินทรียวัตถุลงไปในดิน โดยการใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด
ดูแลรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์
ปรับการใช้ปุ๋ยเคมีให้เหมาะสมกับชนิดพืช และต้นทุนธาตุอาหารในดิน
   
   
   
   
   
 
..
 
 
 

:: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:: ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ::