.. ยินดีต้อนรับ..สู่เว็บไซต์ที่จะช่วยให้ท่านมี..ดินดี..ไว้ในครอบครอง
 
 
 
  แนะนำคลินิก
  รู้จักอาการและการดูแลรักษา
  ดูแลให้สุขภาพดินดีอยู่เสมอ
 
 
เกริ่นนำ..
ดินดี..คืออะไร
 
โรคที่เป็นแต่กำเนิด...
โรคที่เกิดภายหลัง...
โรคที่ต้องเฝ้าระวัง...
คำแนะนำการดูแลสุขภาพดิน...
การตรวจสุขภาพดิน...
ตรวจสุขภาพประจำีปี...
 
         
 
บทความพิเศษ
โคมไฟหินเกลือ
 
 
เกษตร..สนทนา
เกษตรพอเพียง
ชุมชนเกษตรออนไลน์
เกษตรแผ่นดินทอง
ข้อมูลเพิ่มเติม
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง...
 
 
 
 
          ปรับปรุงเมื่อ ๒ มีนาคม ๒๕๕๓

:: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:: ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ::