..ข้อมูลเพิ่มเติม...
การปรับปรุงบำรุงดิน
 
กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th/Thai-html/work4.htm
     
ดินทราย
 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://www.swu.ac.th/royal/book1/b1c3t5.html
กรมพัฒนาที่ดิน

http://www.ldd.go.th/flddwebsite/web_ord/Old%20Data/Web_ord/Technical/HTML/Technical10040.html

กรมการข้าว http://www.brrd.in.th/rkb/data_004/rice_xx2-04_manage_002-4.html
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา http://courseware.rmutl.ac.th/courses/53/unit1101.htm
ิีืืเกษตรปราณีตสู่ความยั่งยืน http://gotoknow.org/blog/sonthaya-pc/242875
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา http://www.keereerat.ac.th/webQuest/webman/soil.htm
     
ดินตื้น
 
กรมพัฒนาที่ดิน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://web.ku.ac.th/king72/2539/kaset2.htm
โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา http://www.keereerat.ac.th/webQuest/webman/soil.htm
  ิีืื  
ดินอินทรีย์
 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://web.ku.ac.th/nk40/nk/data/32/th32-14.htm
www.OrganicThailand.com http://www.organicthailand.com/article.php?id=1146<th
กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_ord/Technical/
HTML/Technical04041.html
ดินปนกรวด/ดินตื้น
 
กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_ord/Technical/
HTML/Technical10039.html
สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
http://kaewpanya.rmutl.ac.th/2552/index.php?
     
ดินกรด
 
  กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_ord/Technical/
HTML/Technical04042.html
Auburn University http://hubcap.clemson.edu/~blpprt/acidity2_review.html
Colorado State University Extension http://www.ext.colostate.edu/PUBS/CROPS/00503.html
     
ดินเปรี้ยวจัด
 
กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_ord/Technical/
HTML/Technical04042.html
  http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_ord/Brochure/
Html/Brochure04033_A4.html
     
ดินด่าง ดินเค็ม
 
กรมพัฒนาที่ดิน http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_ord/Technical/
HTML/Technical03035.html
    http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_ord/Technical/
HTML/Technical03001.html
    http://www.ldd.go.th/Thai-html/file/page01.pdf
    http://www.ldd.go.th/Thai-html/file/page04.pdf
USDA Natural Resources Conservation Service http://animalrangeextension.montana.edu/Articles/Forage/General/Salt-tolerance.htm
   
     
   
 
 

:: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:: ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ::