รู้จักอาการและการดูแลรักษา
 
 
    โรคที่เป็นมาแต่กำเนิด
เป็นโรคที่มีมาก่อนการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่วนใหญ่แล้วเป็นโรดที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ทำได้เพียงบรรเทาอาการของโรคเท่านั้น

ดินทรายจัด

ดินปนกรวด
ดินตื้น
ดินอินทรีย์
ดินแตกระแหง
ดินด่าง
ดินเปรี้ยว
ดินเค็มชายทะเล
ดินเค็มบก
 
 
    โรคที่เกิดภายหลัง
คือ อาการป่วยที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างผิดวิธี ส่วนใหญ่แล้วรักษาให้หายขาดได้ แต่บางโรคเมื่อเป็นถึงขั้นรุนแรงก็จะรักษาให้หายขาดไม่ได้

ดินขาดความอุดมสมบูรณ์

ดินแน่นทึบ
ดินดาน
ดินปนกรวด
ดินตื้น
ดินกรด
ดินเปรี้ยว
ดินเค็ม
   
 
 
นาเกลือสินเธาว์
    โรคที่ต้องเฝ้าระวัง
คือ โรคที่ไม่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรในปัจจุบัน แต่หากระวังรักษาไม่ถูกวิธี ก็จะทำให้เกิดโรคที่เป็นปัญหาขึ้นมาได้

ดินในพื้นที่สูงชัน

ดินที่มีกรดแฝง
ดินที่มีความเสี่ยงในการเป็นดินเค็ม
   
   
 
 
 
 
 

:: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:: ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ::