..
รู้จักอาการและการดูแลรักษา (โรคที่เป็นแต่กำเนิด)
  
ดินเปรี้ยวจัด
   
สาเหตุของโรค
 
การแปรสภาพของสารประกอบของกำมะถันในตะกอนน้ำทะเลเมื่อสัมผัสอากาศ เป็นการแปรสภาพโดยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในอดีต
   
   
ลักษณะของโรค
 
พบจุดประสีเหลืองฟางข้าวในดินสีเทาเข้มถึงสีดำ
น้ำในบ่อดินจะมีลักษณะใส เมื่อชิมดูจะมีรสเปรี้ยว
   
   
อาการป่วย
 
ดินมีค่าพีเอช (pH) ต่ำกว่า 4.5
มีความเป็นพิษของอะลูมินั่ม และเหล็ก
มีการตรึงฟอสฟอรัสและจุลธาตุหลายชนิด
ดินมักมีธาตุหารรองพวกแคลเซียมและแมกนีเซียมต่ำ
   
   
 
 
 
การดูแลรักษาเบื้องต้น
 
ใช้วิธีการแกล้งดิน
การใส่ปูนลงไปในดินเพื่อยกระดับค่า pH ของดิน
ใส่ปุ๋ยธาตุหลักกับธาตุรองตามชนิดพืช และต้นทุนธาตุอาหารในดิน
ฉีดพ่นปุ๋ยน้ำพวกจุลธาตุทางใบ เมื่อมีอาการขาดธาตุอาหารชัดเจน
   
ข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_ord/Technical/
HTML/Technical04042.html
 
   
   
 
..
 
 
 

:: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:: ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ::