ดูแลให้สุขภาพดินดีอยู่เสมอ
 
    คำแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ
 

การดูแลรักษาดินที่ดีอยู่แล้วให้มีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนนั้น จะต้องได้รับการดูแลรักษาทั้งทางด้านร่างกายหรือลักษณะทางกายภาพของดิน และทางด้านระบบสารอาหารหรือลักษณะทางด้านเคมีของดิน เพราะดินที่มีสุขภาพดีนั้นร่างกายจะต้องเหมาะสมสำหรับการหยั่งตัวของรากพืช สามารถอุ้มน้ำให้พืชใช้ได้ และสามารถระบายน้ำส่วนเกินออกจากดินเพื่อให้มีอากาศให้พืชหายใจได้ (ยกเว้นข้าว) ขณะเดียวกันดินที่สุขภาพดีนั้นต้องมีสารอาหารต่างๆ ในปริมาณและสัดส่วนที่พอเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพืช

อ่านต่อ....

 
 
    การตรวจสุขภาพดิน
 

การตรวจสุขภาพดิน คือ การตรวจสอบสมบัติของดินเพื่อวินิจฉัยว่า ดินนั้นเป็นดินที่มีสุขภาพดีหรือไม่ หรือว่าเป็นโรคใดๆ หรือไม่ ซึ่งการตรวจสอบสุขภาพดินนั้นสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ การตรวจสอบสุขภาพทั่วไป และการตรวจสอบสุขภาพโดยการวิเคราะห์ดิน

อ่านต่อ....

 

 
 
 
    ตรวจสุภาพประจำปี
 

 การตรวจสุขภาพประจำป คือ การตรวจสอบสุขภาพโดยการวิเคราะห์ดินระดับพื้นฐาน ซึ่งควรจะได้มีการเก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์ก่อนการเพาะปลูก เพื่อจะได้ทราบถึงปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน และรับคำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี ถูกปริมาณ ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ปุ๋ย

อ่านต่อ....

 
 
 
 
 
 
 
 
 

:: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:: ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ::