ดูแลให้สุขภาพดินดีอยู่เสมอ
 
    การตรวจสุขภาพประจำปี
 

     การตรวจสุขภาพประจำป คือ การตรวจสอบสุขภาพโดยการวิเคราะห์ดินระดับพื้นฐาน ซึ่งควรจะได้มีการเก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์ก่อนการเพาะปลูก เพื่อจะได้ทราบถึงปริมาณธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน และรับคำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธี ถูกปริมาณ ซึ่งจะทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและได้รับประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ปุ๋ย

     อย่างไรก็ดีการตรวจสุขภาพประจำปีนั้นจะให้ผลสูงสุดเมื่อได้มีการตรวจสอบสุขภาพทั่วไปก่อนแล้ว ซึ่งสามารถตรวจสุขภาพทั่วไปได้หลายวิธี วิธีที่สะดวกที่สุดวิธีหนึ่งคือ การประเมินสุขภาพจากข้อมูลชุดดิน กล่าวคือ หากรู้ว่าดินที่จะนำมาตรวจสุขภาพประจำปีเป็นชุดดินอะไร ก็จะประเมินสุขภาพของดินได้จากข้อมูลชุดดินที่ได้มีการศึกษาไว้ก่อนหน้าแล้ว และการจะรู้ได้ว่าดินที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปีนั้น เป็นชุดดินอะไรก็สามารถตรวจสอบได้จากแผนที่ดินตามสถานีพัฒนาที่ดิน หรือตรวจสอบเปรียบเทียบชุดดินด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง (โปรแกรมปุ๋ยรายแปลง) ซึ่งเมื่อทราบถึงชุดดินจากโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงและส่งตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ดินพื้นฐานแล้ว ก็สามารถใช้โปรแกรมปุ๋ยรายแปลงนี้ ในการรับคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยได้อีกต่อหนึ่ง

   
 
โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง
โปรแกรมดินไทย
มหัศจรรย์พันธุ์ดิน
ความรู้เรื่อง..ดิน..สำหรับเยาวชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:: ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ::