ดูแลให้สุขภาพดินดีอยู่เสมอ
 
     โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช
 
   

      โปรแกรมดินไทยฯ เป็นโปรแกรมให้คำแนะนำเบื้องต้น สำหรับการเลือกใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินพื้นฐาน หรือค่าวิเคราะห์ดินเฉลี่ยประจำกลุ่มชุดดิน ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายการใช้งานคือเกษตรกร จึงเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย สามารถใช้งานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไป ข้อมูลคำแนะนำส่วนใหญ่ จะเป็นข้อมูลจากผลการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งได้รับการจัดพิมพ์ใน “หนังสือคำแนะนำการใช้ปุ๋ยกับพืชเศรษฐกิจ เอกสารวิชาการลำดับที่ 8/2548” ประกอบกับข้อมูลค่าวิเคราะห์ดินระดับกลุ่มชุดดินของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถใช้ประโยชน์ในกรณีที่เกษตรกรยังไม่มีการวิเคราะห์ดิน โดยการใช้งานจะเริ่มจากการเลือกเขตการปกครองตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล จากนั้นโปรแกรมจะแสดงข้อมูลกลุ่มชุดดินเป็นรายตำบล เกษตรกรจะทราบชื่อกลุ่มชุดดินในแปลงเกษตรของตนได้โดยตรวจสอบจากแผนที่กลุ่มชุดดินที่ปรากฎอยู่ในโปรแกรม ซึ่งเกษตรกรจะทราบถึงสมบัติของกลุ่มชุดดินโดยทั่วไปได้โดยการเลือกชื่อกลุ่มชุดดินซึ่งแสดงเป็นตัวเลขอยู่ในรายการของโปรแกรม และสามารถทราบถึงคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินประจำกลุ่มชุดดิน ตามชนิดของพืช 6 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน ได้โดยการเลือกคำสั่งคำแนะนำการใช้ปุ๋ยเคมี จากนั้นโปรแกรมจะแสดงสูตรปุ๋ยและอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับพืชให้แก่เกษตรกรโดยมีสูตรและอัตราให้เลือกใช้งานอยู่ 2-3 แบบ

      โปรแกรมดินไทยฯ ได้ติดตั้งไว้พร้อมกับโปรแกรมปุ๋ยรายแปลงฯ แล้ว ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ และที่โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพชุมชน 56 แห่ง พร้อมทั้งมีการติดตั้งข้อมูลจากโปรแกรมดินไทยฯในรูปแผนที่และรายงานไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาที่ดินฯ ประจำอำเภอ 800 ศูนย์ โรงปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพชุมชน 500 แห่ง รวมทั้งบ้านหมอดินอาสาประจำตำบลทั่วประเทศ

      ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอตรวจสอบและรับบริการได้จากสถานที่ดังกล่าว และตามหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ หรือติดต่อขอรับแผ่นโปรแกรมได้ที่สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทร. 0-2526-5100 ต่อ 1349 ในเวลาราชการ

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 

:: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:: ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ::