ดูแลให้สุขภาพดินดีอยู่เสมอ
 
     โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง
 

 หลักการและแนวความคิดในการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน

 

     ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาโดยกระบวนการทางธรรมชาติ ทำให้ดินมีคุณสมบัติหลากหลายแตกต่างกันไปตามปัจจัยการกำเนิดดิน ความแตกต่างในด้านคุณสมบัติของดินนั้นถูกนำมาใช้ในการจำแนกดินออกเป็นชุดดินต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของดินนั้นจะมีค่าเป็นช่วง หรือเป็นค่าในเชิงคุณภาพ ทำให้ดินในชุดเดียวกันก็มีความแตกต่างกันได้ และหลังจากที่มนุษย์ได้ใช้ดินในการเกษตรกรรม มนุษย์ก็ได้มีการจัดการดินในลักษณะที่แตกต่างกันไป ยิ่งส่งผลให้ดินในแต่ละบริเวณมีความแตกต่างกันมากยิ่งขึ้นไปอีก การจะจำแนกดินให้มีความจำเพาะในทุกๆ แปลงนั้นก็เป็นไปไม่ได้ เพราะสมบัติของดินมีความแปรปรวนได้ง่ายในรายละเอียด

     ถึงแม้ว่าดินในชุดดินเดียวกันจะมีความแตกต่างกันในแต่ละบริเวณ แต่สมบัติบางประการของดินที่แม้จะเป็นช่วงค่า ก็ไม่ได้ส่งผลให้เกิดความแตกต่างกันมากนักในการใช้งาน และสมบัติหลายๆ ประการก็เป็นสมบัติที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ยาก ขณะเดียวกันก็มีสมบัติบางประการที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายและมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างชัดเจน เช่น สมบัติด้านธาตุอาหารพืชคือไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้มากจึงหมดไปจากดินได้มากหากไม่มีการเพิ่มเติมให้กับดินในรูปของปุ๋ย หรือเช่น สมบัติด้านโครงสร้างและความแน่นทึบของดิน ซึ่งจะเกี่ยวพันถึงการหมดไปของอินทรียวัตถุในดิน ดินในเขตภูมิอากาศร้อนชื้นจะมีการสลายตัวของอินทรียวัตถุอย่างรวดเร็ว หากในการจัดการดินไม่มีการเพิ่มเติมอินทรียวัตถุให้กับดิน จะทำให้ดินแน่นทึบ ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารจะลดลง เนื่องจากรากพืชไม่สามารถแผ่กระจายได้เท่าที่ควร เป็นเหตุให้ปุ๋ยต่างๆ ที่ใส่ให้กับพืชดูเสมือนไม่ได้ผล

     สมบัติที่เปลี่ยนแปลงได้ง่ายเหล่านี้มักเกิดในดินชั้นบนโดยเฉพาะบริเวณหน้าดิน ซึ่งเป็นส่วนที่รากพืชจะแผ่กระจายดูดธาตุอาหารขึ้นไปเพื่อการเจริญเติบโตของพืช ฉะนั้นหากดินในชุดเดียวกันแต่มีการจัดการที่แตกต่างกัน ก็จะทำให้มีต้นทุนธาตุอาหารคงเหลือในดินที่แตกต่างกัน และทำให้การใส่ปุ๋ยเคมี-ปุ๋ยอินทรีย์จะต้องแตกต่างกันไปด้วย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

      ในด้านของพืชพรรณนั้น พืชแต่ละชนิดมีความต้องการธาตุอาหารที่แตกต่างกันสำหรับการเจริญเติบโตทั้งในแง่ของชนิดและปริมาณ แม้ในพืชชนิดเดียวกันแต่คนละสายพันธุ์ก็มีความต้องการแตกต่างกันไปด้วย นอกจากความต้องการด้านธาตุอาหารแล้ว ภูมิอากาศก็มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์ด้วยเช่นเดียวกัน ฉะนั้นในการให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง หรือการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินนั้น จึงมุ่งเน้นที่จะกำหนดแนวทางการจัดการให้เจาะจงตามข้อมูลดิน พืช และภูมิอากาศ ณ แปลงนั้นๆ เป็นสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องมีค่าวิเคราะห์ดินทั้งทางเคมี (จากตัวอย่างดิน) และทางกายภาพ (จากข้อมูลชุดดิน และกลุ่มชุดดิน) สำหรับคำแนะนำนั้นจะมีความเจาะจงได้เพียงใดก็ขึ้นกับผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัยของนักวิชาการ และเกษตรกรเป็นหลัก

   
  4 ขั้นตอนสู่การใช้ปุ๋ยอย่างประหยัดและคุ้มค่า  
 
1. เลือกเขตการปกครองถึงระดับตำบล
 
 
เป็นการเลือกเขตการปกครองเพื่อคัดกรองให้โปรแกรมแสดงชุดดินที่พบในพื้นที่นั้นๆ โดยเลือกจากระดับจังหวัดจากรายการที่มีให้ จากนั้นเลือกระดับอำเภอจากรายการอำเภอที่มีในจังหวัดนั้นๆ สุดท้ายเลือกเขตการปกครองในระดับตำบล
 
2. ตรวจสอบและเลือกชุดดินที่เหมาะสม
 
 
ตรวจสอบลักษณะดินทางด้านซ้ายมือ โดยพิจารณาเนื้อดิน สีดิน การเป็นดินที่ลุ่มที่ดอน และสามารถพิจารณาลักษณะดินได้จากรูปถ่ายที่แสดงไว้ได้ด้วย
การเลื่อนดูลักษณะดินอื่นๆ ทำได้โดยการกดปุ่มรูปมือทางด้านบนไปทางซ้าย หรือขวา โดยโปรแกรมจะแสดงเฉพาะดินที่มีโอกาสพบได้มากในตำบลที่ได้เลือกไว้
 
3. เลือกชนิดพืชปลูก
 
 
เลือกชนิดพืชปลูก ซึ่งในรุ่นนี้จะมีอยู่ 6 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน
 
4. รับคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ย
 
 
โปรแกรมจะแสดงคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ย ตามชนิดพืช ชนิดดิน และตามค่าวิเคราะห์มาตรฐานของดินนั้นๆ ซึ่งหากต้องการคำแนะนำที่แม่นยำและดียิ่งขึ้นจะต้องนำดินมาวิเคราะห์ และเลือกปรับคำแนะนำจากตามค่าวิเคราะห์มาตรฐานเป็นค่าวิเคราะห์เฉพาะรายแปลง
 
 
   
   
  การขอรับและการใช้งานโปรแกรม
   
  - โปรแกรมคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง รุ่น 2.1
- ติดต่อที่องค์การบริหารส่วนตำบล และหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ หรือ
  ดาวน์โหลดโปรแกรมที่นี่...
      download all (41.0 MB)...
       download
โปรแกรมส่วนที่ 1...
โปรแกรมส่วนที่ 2...
โปรแกรมส่วนที่ 3...
โปรแกรมส่วนที่ 4...
โปรแกรมส่วนที่ 5...
การใช้งานโปรแกรม ใช้โปรแกรม MS Access 2003 ในการเรียกใช้งาน
 
 
 
 
 
 
 
 

:: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:: ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ::