..
รู้จักอาการและการดูแลรักษา (โรคที่เกิดภายหลัง)
  
ดินเค็มชั่วคราว
   
 
สาเหตุของโรค
 
การตัดต้นไม้ใหญ่บนพื้นที่ดอนทำให้สมดุลการใช้น้ำในพื้นที่สูญเสียไป น้ำใต้ดินที่มีเกลือละลายอยู่ถูกยกระดับสูงขึ้นมาใกล้ผิวดิน เมื่อน้ำระเหยไปจากผิวดินจึงพาเกลือขึ้นมาสะสมและตกค้างอยู่ในดิน
การทำนาเกลือ โดยสูบน้ำเค็มใต้ดินขึ้นมาตากหรือต้ม ทำให้เกลือบางส่วนแพร่กระจายออกไป เมื่อขาดความระมัดระวังป้องกัน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มหรือน้ำกร่อย ซึ่งหากไม่ระวังก็ทำให้เกิดดินเค็มโดยรอบได้
การสร้างอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนกั้นน้ำในพื้นที่ดินเค็มหรือมีน้ำใต้ดินที่เค็ม จะเป็นการยกระดับน้ำใต้ดินที่มีเกลือละลายอยู่ให้แพร่กระจายดินเค็มออกไปได้เป็นบริเวณกว้าง
การชลประทานที่มีการใช้น้ำชลประทานที่มีคุณภาพต่ำ คือ มีเกลือละลายอยู่ในน้ำมาก รวมถึงระบบการส่งน้ำที่ไม่ดี มีการซึมของน้ำจากคลองส่งน้ำ ทำให้เกลือแพร่กระจายออกไป
   
ลักษณะของโรค
 
พบมีคราบเกลือที่ผิวดินเมื่อดินแห้ง
ดินมีรสเค็ม เนื่องจากมีเกลือสะสมตัวอยู่ในดิน
   
   
อาการป่วย
 
ดินมีเกลือที่ละลายได้อยู่สูง ภายหลังจากการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยประมาท
พืชไม่สามารถดูดน้ำและธาตุอาหารได้เป็นปกติ
ผลผลิตของพืชลดลง จนถึงขั้นไม่ได้ผลผลิต
   
   
 
การดูแลรักษาเบื้องต้น
 
ควบคุมการแพร่กระจายของดินเค็มจากต้นเหตุของการแพร่กระจาย
ปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ดอน หรือในตามเส้นทางการแพร่กระจายของดินเค็ม เพื่อลดระดับน้ำใต้ดิน
ป้องกันการสูญเสียความชื้นของดินด้วยการคลุมดิน เพื่อลดการซึมขึ้นสู่ผิวดินของเกลือ
ไถดินให้เป็นเป็นก้อนดินขนาดใหญ่ เพื่อตัดท่อลำเลียงเกลือจากใต้ดิน
เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุในดินด้วยการใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด แกลบ เพื่อลดการซึมขึ้นสู่ผิวดินของเกลือ และเป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน
ใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เหมาะสมตามชนิดของพืช และต้นทุนธาตุอาหารในดิน
ลดปริมาณเกลือในดินโดยการชะล้างด้วยน้ำ
   
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_ord/Technical/
HTML/Technical03035.html
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_ord/Technical/
HTML/Technical03001.html
http://www.ldd.go.th/Thai-html/file/page01.pdf
http://www.ldd.go.th/Thai-html/file/page04.pdf
http://animalrangeextension.montana.edu/Articles/Forage/General/Salt-tolerance.htm
 
   
   
   
 
..
 
 
 

:: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:: ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ::