..
รู้จักอาการและการดูแลรักษา (โรคที่เกิดภายหลัง)
  
ดินตื้น
   
สาเหตุของโรค
 
การชะล้างพังทลายของดินโดยสูญเสียหน้าดินไปกับน้ำ ทำให้หน้าดินมีความหนาลดลงจนอยู่ใกล้ชั้นหินพื้น
การชะล้างพังทลายของดินโดยสูญเสียหน้าดินไปกับน้ำ จนถึงชั้นที่มีศิลาแลงอ่อนที่มีเหล็กสะสมตัวหนาแน่นอยู่ และทำให้ศิลาแลงอ่อนสัมผัสอากาศแข็งตัวเป็นศิลาแลง (แม่รัง)
   
   
ลักษณะของโรค
 
พบในพื้นที่มีความลาดชันสูง
พบชั้นหินพื้นหรือแผ่นศิลาแลง อยู่ด้านใต้ของดินในระดับตื้น
   
   
อาการป่วย
 
มีปริมาณเนื้อดินน้อยลง ความสามารถในการอุ้มน้ำของดินลดลง
ชั้นหินพื้นและศิลาแลงขัดขวางการชอนไชของรากพืช
พืชขาดน้ำได้ง่าย เพราะดินมีปริมาตรในการเก็บรักษาน้ำไว้ได้น้อย
ไม้ยืนต้นแสดงอาการแคระแกรน และล้มได้ง่าย
หน้าดินถูกชะล้างพังทลายได้ง่าย
   
   
   
 
การดูแลรักษาเบื้องต้น
 
มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมเพื่อลดความรุนแรงของการกร่อนดิน เช่น การปลูกพืชคลุมดิน ทำการปลูกพืชแบบขั้นบันใด การปลูกแฝกเป็นแนวระดับเพื่อดักตะกอนดิน เป็นต้น
เปลี่ยนชนิดพืชปลูกเป็นไม้ยืนต้น เพื่อลดการไถพรวนดิน และลดการกร่อนของดิน
ลดการไถพรวน หรือปลูกพืชแบบไม่ไถพรวน
หากปลูกไม้ยืนต้น ควรทำหลักยึดเพื่อลดความเสี่ยงจากการล้มของต้นไม้
ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักเพื่อปรับโครงสร้างดิน เพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำ และดูดซับธาตุอาหาร
การใช้ปุ๋ยพืชสดทำให้ต้องมีการไถกลบ จึงควรทำเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้น
ใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เหมาะสมตามชนิดของพืช และต้นทุนธาตุอาหารในดิน
รักษาความชื้นในดินโดยการใช้วัสดุคลุมดิน
หลีกเลี่ยงการให้น้ำแบบตามร่อง และเลือกการให้น้ำแบบพ่นฝอยหรือน้ำหยดแทน
   
   
   
   
 
..
 
 
 

:: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:: ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ::