..
รู้จักอาการและการดูแลรักษา (โรคที่เกิดภายหลัง)
  
ดินกรด
   
อาการขาดฟอสฟอรัส
สาเหตุของโรค
 
การใช้ดินทำการเกษตรอย่างต่อเนื่อง แต่ขาดการดูแลบำรุงรักษาดิน
อย่างถูกวิธี
   
   
ลักษณะของโรค
 
เป็นโรคที่พบเฉพาะในการเพาะปลูกพืชไร่ หรือไม้ผลเท่านั้น
ดินมีค่าพีเอช (pH) ค่อนข้างต่ำ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 4.5-5.0
   
   
อาการป่วย
 
ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารโดยรวมลดลง ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร
มีการตรึงฟอสฟอรัสเกิดขึ้นได้ง่าย
ธาตุเหล็กมีการละลายออกมามาก จนอาจเป็นพิษต่อพืชที่มีความอ่อนไหว
   
   
   
 
การดูแลรักษาเบื้องต้น
 
ใส่ปูนในปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการปูนของดิน
ใส่ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของปุ๋ยฟอสฟอรัส
ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เหมาะสมกับชนิดของพืช และต้นทุนธาตุอาหารในดิน
ในพื้นที่ลุ่มที่ใช้ปลูกข้าว ไม่จำเป็นต้องใส่ปูนเพียงขังน้ำในระยะเวลาที่นานพอ ระดับพีเอช (pH) ของดินจะสูงขึ้นจนถึงระดับที่เหมาะสมได้เอง
   
   
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
http://hubcap.clemson.edu/~blpprt/acidity2_review.html
http://www.ldd.go.th/Lddwebsite/web_ord/Technical/HTML/Technical04042.html
 
   
   
 
..
 
 
 

:: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:: ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ::