..
รู้จักอาการและการดูแลรักษา (โรคที่เป็นแต่กำเนิด)
  
ดินทรายจัด
   
 
สาเหตุของโรค
 
การทับถมของตะกอนทราย ในพื้นที่ชายฝั่งหรือสันดอนทรายชายทะเล
การทับถมของตะกอนทราย ริมฝั่งแม่น้ำ
การสลายตัวของหินอัคนีสีจาง เช่น หินแกรนิต หรือหินไรโอไลท์
การสลายตัวของหินตะกอนและหินแปรเนื้อหยาบ เช่น หินทราย หินควอซ์ทไซท์
การชะล้างอนุภาคดินเหนียวออกไปจากหน้าตัดดิน
   
ลักษณะของโรค
 
เนื้อดินเป็นทรายจัด
ปริมาณอินทรียวัตถุต่ำ
   
   
อาการป่วย
 
ความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำ
ดินดูดซับธาตุอาหารได้น้อย
ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มักขาดจุลธาตุบางชนิดในดิน
ในพื้นที่ดอน พืชอาจขาดน้ำได้ง่าย เพราะมีการระบายน้ำดีเกินไป
   
   
 
การดูแลรักษาเบื้องต้น
 
เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน เช่น การไถกลบพืชปุ๋ยสดก่อนปลูก การใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก เพื่อเพิ่มความสารถในการอุ้มน้ำและดูดซับธาตุอาหารของดิน และเพิ่มเติมจุลธาตุในดิน
ใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เหมาะสมตามชนิดของพืช และต้นทุนธาตุอาหารในดิน
วิธีการใส่ปุ๋ยเคมี ควรแบ่งใส่ทีละน้อยแต่บ่อยครั้ง เพื่อลดการสูญเสียปุ๋ย
ควรมีการเสริมปุ๋ยธาตุรองและปุ๋ยจุลธาตุด้วย
รักษาความชื้นในดินโดยการใช้วัสดุคลุมดิน
การให้น้ำควรเป็นระบบน้ำหยด ระบบพ่นฝอย มากกว่าการให้น้ำตามร่องปลูก
   
   
   
   
   
 
..
 
 
 

:: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:: ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ::