..
รู้จักอาการและการดูแลรักษา (โรคที่เป็นแต่กำเนิด)
  
ดินแตกระแหง
   
 
 
 
สาเหตุของโรค
 
การที่ดินมีแร่ดินเหนียวที่มีการยืดหดตัวได้สูงอยู่เป็นปริมาณมากในดิน
   
   
ลักษณะของโรค
 
เมื่อแห้ง ดินจะแข็ง และแตกระแหงเป็นร่องลึก
เมื่อเปียก ดินจะเหนียวจัด และพองตัวติดกัน
   
   
อาการป่วย
 
เป็นโรคที่แสดงอาการจำเพาะในการปลูกพืชไร่ และไม้ยืนต้น ในการทำนาข้าวโรคนี้จะไม่แสดงอาการเด่นชัดนัก
รากพืชจะขาดได้ง่าย เมื่อดินเริ่มแห้งและแตกเป็นร่อง
เมื่อดินอยู่ในสภาพเปียกจะเป็นอุปสรรคต่อการใช้เครื่องมือจักรกลการเกษตร
   
   
   
 
การดูแลรักษาเบื้องต้น
 
ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยพืชสด เพื่อให้ดินเกาะตัวกันเป็นเม็ดดินมากขึ้น และช่วยลดการสูญเสียน้ำ
ควรมีการคลุมดินซึ่งจะช่วยรักษาความชื้นในดิน เพื่อลดการแตกระแหงเมื่อดินแห้ง
การใช้ปุ๋ยเคมี ควรใช้เท่าที่จำเป็นตามชนิดของพืชและต้นทุนธาตุอาหารในดิน
   
   
   
   
   
 
..
 
 
 

:: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:: ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ::