..
รู้จักอาการและการดูแลรักษาเบื้องต้น (โรคที่ต้องเฝ้าระวัง)
  
ดินมีกรดแฝง
   
.
ลักษณะที่บ่งชี้ถึงสุขภาพไม่ดี
 
เป็นดินตะกอนทะเลหรือดินตะกอนน้ำกร่อย
ดินมีความเป็นกรดแฝงอยู่ในรูปของสารประกอบกำมะถัน
เมื่ออยู่ในสภาพน้ำขังจะไม่แสดงอาการ แต่หากมีการระบายน้ำแล้วกรดแฝงสัมผัสกับอากาศ จะทำให้กลายเป็นโรคดินเปรี้ยวจัดทันท
   
ความเสี่ยงต่อการเจ็บไข้
 
การใช้ที่ดินอย่างไม่ระมัดระวังจนทำให้ชั้นดินที่มีกรดแฝงสัมผัสอากาศ
การระบายน้ำออกจากดิน ทำให้ชั้นดินที่มีกรดแฝงสัมผัสอากาศ
การเปิดพื้นที่ป่าพรุ ซึ่งมักจะมี โรคดินมีกรดแฝง อยู่ในใต้ชั้น โรคดินอินทรีย์
   
   
อาการป่วย
 
ดินเลนสีเทาอมเขียวซึ่งมักมีกลิ่นแก๊สไข่เน่า ได้รับการสัมผัสกับอากาศ
ค่าพีเอช (pH) ของดินลดลงจาก 8.0-8.5 ในสภาพเปียก สู่ค่าพีเอช (pH) ต่ำกว่า 4.5 เมื่อแห้ง
   
   
 
การเฝ้าระวังเบื้องต้น
 
พยายามอย่าให้ดินแห้ง โดยการรักษาระดับน้ำใต้ดินให้สูงกว่าชั้นดินเลนสีเทาอมเขียวเสมอ
   
   
   
 
..
 
 
 

:: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:: ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ::