..
รู้จักอาการและการดูแลรักษา (โรคที่เกิดภายหลัง)
  
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
   
สาเหตุของโรค
 
การปลูกพืชติดต่อกันเป็นเวลานานโดยไม่บำรุงดินอย่างเหมาะสม ทำให้ธาตุอาหารธาตุบางอย่างหมดไปจากดิน หรือไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช
การสูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหารจากดิน เช่น การเผาเศษวัชพืชในไร่นา และไม่มีการเพิ่มเติมอินทรียวัตถุในลงดิน
   
   
ลักษณะของโรค
 
ดินมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชปริมาณน้อย
   
   
อาการป่วย
 
ธาตุอาหารในดินมีไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชปลูกเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร
ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพและปริมาณที่ต่ำกว่าศักยภาพการผลิตของดิน
ในกรณีที่มีอาการรุนแรง พืชจะแสดงอาการขาดธาตุอาหารได้
   
   
 
การดูแลรักษาเบื้องต้น
 
การใส่ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เหมาะสมกับชนิดพืช และต้นทุนธาตุอาหารในดิน
การปลูกพืชหมุนเวียน โดยปลูกพืชหลักสลับกับพืชตระกูลถั่วเพื่อบำรุงดิน
ไถกลบตอซังสม่ำเสมอ
   
   
   
   
   
 
..
 
 
 

:: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:: ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ::