..
รู้จักอาการและการดูแลรักษา (โรคที่เป็นแต่กำเนิด)
  
ดินตื้น
   
สาเหตุของโรค
 
การสลายตัวผุพังอยู่กับที่ของชั้นหินพื้นในระยะเริ่มต้น
การแข็งตัวของชั้นศิลาแลงอ่อนและเชื่อมตัวกันเป็นศิลาแลงแผ่นใหญ่ในระดับใกล้ผิวดิน
   
   
   
ลักษณะของโรค
 
พบชั้นหินพื้นหรือแผ่นศิลาแลง อยู่ด้านใต้ของดินในระดับตื้น
   
   
   
อาการป่วย
 
ชั้นหินพื้นและศิลาแลงขัดขวางการชอนไชของรากพืช
พืชขาดน้ำได้ง่าย เพราะดินมีปริมาตรในการเก็บรักษาน้ำไว้ได้น้อย
ไม้ยืนต้นแสดงอาการแคระแกรน และล้มได้ง่าย
   
   
   
 
การดูแลรักษาเบื้องต้น
 
หากไม่มีความจำเป็นในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ควรปล่อยให้เป็นป่าธรรมชาติ
ลดการไถพรวน หรือปลูกพืชแบบไม่ไถพรวน
หากปลูกไม้ยืนต้น ควรทำหลักยึดเพื่อลดความเสี่ยงจากการล้มของต้นไม้
ใส่ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และเคมีให้เหมาะสมกับชนิดของพืช และต้นทุนธาตุอาหารในดิน
การปลูกพืชปุ๋ยสดจำเป็นต้องมีการไถกลบ จึงทำเท่าที่จำเป็นเท่านั้น
รักษาความชื้นในดินโดยการใช้วัสดุคลุมดิน
   
ข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 
..
 
 
 

:: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:: ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ::