..
รู้จักอาการและการดูแลรักษา (โรคที่เกิดภายหลัง)
  
ดินดาน
   
 
 
 
 
 
สาเหตุของโรค
 
เกิดจากการใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ในการไถพรวนดินเป็นระยะเวลายาวนาน
   
   
ลักษณะของโรค
 
มีชั้นดานแน่นทึบที่ระดับความลึกของดินประมาณ 30-50 เซนติเมตรจากผิวดิน
   
   
   
อาการป่วย
 
รากพืชไม่สามารถชอนไชลงไปใต้ชั้นดานได้
ชั้นดานจะขวางกั้นการซึมน้ำของดินลงสู่ใต้ดิน และกั้นความชื้นจากใต้ดินไม่ให้ซึมมาสู่ผิวดิน
ดินจะมีปริมาตรในการเก็บรักษาน้ำให้พืชใช้ได้น้อยลง
อาจมีการแช่ขังน้ำ หากมีการให้น้ำมากเกินไป และอาจเกิดปัญหาโรครากเน่าในพืชได้
   
   
   
 
การดูแลรักษาเบื้องต้น
 
ใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรบางชนิด เช่น ไถดินดาน (subsoiler) หรือไถเจาะทำลายชั้นดินที่อัดแน่น (compacted layer) ในช่วงที่ดินมีความชื้นเหมาะสม
เพิ่มเติมอินทรียวัตถุลงไปในดินโดยการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยพืชสด
ลดการใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่
   
   
   
   
   
 
..
 
 
 

:: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:: ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ::