ดินในพื้นที่สูงชัน
ดินที่เสี่ยงเค็ม
 
  รู้จักอาการของโรคที่ต้องเฝ้าระวัง
 
    โรคที่ต้องเฝ้าระวัง (ดินที่สุขภาพไม่ดี ต้องเฝ้าระวังในการใช้ประโยชน์)
 
 
 

  คนบางคนนั้นเป็นคนที่มีสุขภาพไม่สู้จะดี คือ เจ็บป่วยได้ง่าย หากกระทบกระเทือนหน่อย ผิดฟ้าผิดฝนผิดอากาศหน่อย ก็เจ็บก็ป่วย ดินบางชนิดก็เป็นเช่นเดียวกับคนเรา คือ เจ็บป่วยได้ง่าย ทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง เพราะหากใช้ผิดประเภท ผิดวิธี ก็จะทำให้เกิดเป็นโรคขึ้นมาได้ และโรคบางโรคนั้นเมื่อเป็นแล้วอาจจะรักษาให้หายได้ยากหรือรักษาไม่ได้เลยก็เป็นได้ ดินที่สุขภาพไม่ดีเหล่านี้บางดินก็จัดเป็นดินที่ดีสำหรับพืชบางชนิดได้ หากมีการใช้ประโยชน์อย่างระมัดระวัง ก็จะเป็นดินที่ดีสำหรับพืชนั้นๆ ตลอดไป แต่หากบำรุงรักษา หรือจัดการไม่ถูกวิธีจนเกิดอาการป่วยไข้ขึ้นมา ก็จะทำให้สูญเสียดินที่ดีไปได้ทันที

ดินที่สุขภาพไม่ดี ต้องเฝ้าระวังในการใช้ประโยชน์ที่สำคัญ ได้แก่

 
โรคที่เกิดภายหลัง ที่สำคัญ ได้แก่
   
 
ดินในพื้นที่สูงชัน ดินที่อยู่บนภูเขา มีความลาดชันสูงๆ ซึ่งอาจเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย และจะทำให้ดินป่วยเป็นโรคดินปนกรวด หรือดินตื้นได้
ดินที่มีกรดแฝง ดินที่มีความเป็นกรดแอบแฝงอยู่ในดิน เมื่ออยู่ในสภาพน้ำขังก็จะไม่เป็นปัญหาใดๆ แต่หากมีการระบายน้ำทำให้ชั้นกรดแฝงนี้ถูกอากาศ ก็จะทำให้ดินปลดปล่อยกรดออกมาและกลายเป็นโรคดินเปรี้ยวจัดทันที
ดินที่มีความเสี่ยง
เป็นดินเค็ม
ดินที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเป็นดินเค็ม ซึ่งโดยปกติแล้วดินนี้จะไม่เค็ม แต่หากมีการจัดการไม่ถูกต้อง เช่นการตัดไม้ใหญ่ในพื้นที่ดอน หรือการทำเขื่อน ฝายกั้นน้ำในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ก็จะทำให้น้ำใต้ดินที่มีเกลือละลายอยู่ถูกยกให้สูงขึ้น และนำพาเกลือสู่ผิวดินในบริเวณที่มีความเสี่ยงในการเป็นดินเค็ม แล้วทำให้พื้นที่เหล่านั้นเกิดเป็นโรคดินเค็มขึ้นมา
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 

:: กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์:: ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ ::