...แผนผังเว็บไซต์
แนะนำสำนัก
 
ประวัติ
วิสัยทัศน์
อำนาจหน้าที่
โครงสร้าง/บุคลากร
 
ฝ่ายอำนวยการ
ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ
ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน
ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1-3
ส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพที่ดิน
ส่วนเศรษฐกิจที่ดิน
ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1-2
ส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 1-3
ผู้บริหาร
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
สาระน่ารู้/ผลงานวิชาการ
 
ดินดี..คลินิก ..
โปรแกรมปุ๋ยรายแปลง..
โปรแกรมดินไทย..
การจำแนกพื้นที่ชุมน้ำ..
ความรู้เรื่อง..ดิน..สำหรับเยาวชน
ดินและพัฒนาการด้านการสำรวจจำแนกดินของไทย
ข้อมูลดินของประเทศไทย
ชุดดินจัดตั้งของประเทศไทย
ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การจัดการดินเค็มแบบบูรณาการ
ดินปัญหาของประเทศไทย
ปัญหาทรัพยากรดินรายจังหวัด
การสำรวจ/ปรับปรุงแผนที่สภาพการใช้ที่ดินระดับจังหวัด
การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิตพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด
การกำหนดเขตการใช้ที่ดิน..พืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด
การกำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล
พิพิธภัณฑ์ดิน
   
ผลการดำเนินงาน
 
- รายงานประจำปีี 2552
- ปี 2551
- รายงานประจำปี 2551
- ปี 2550
- รายงานประจำปี 2550
- ปี 2549
- รายงานประจำปี 2549
- ปี 2548
- รายงานประจำปี 2548
ข่าว/กิจกรรม
 
กิจกรรมดำเนินการในปี 2552
การสำรวจทำแผนที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000
การกำหนดเขตการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ 5 ชนิด
การสำรวจและจัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน
โครงการปรับปรุงระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจเป้าหมายภายใต้กรอบความร่วมมือ ACMECS
การพัฒนางานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน/
การพัฒนาฐานข้อมูลดิน/โปรแกรมประยุกต์/งานบริการข้อมูล
   
การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2552
บริการ..ข้อมูล
 
ข้อมูลแผนที่/รายงาน/เอกสารวิชาการ
 

- ด้านสำรวจจำแนกดิน
- ด้านการวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน
- ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน

ข้อมูลดิจิตอล
เอกสารที่น่าสนใจ...
บัญชีรายการเอกสารสิ่งพิมพ์...ที่จำหน่ายและบริการ
   
ติดต่อ-สอบถาม
 
คุยกับ ผอ.สสว.

ติดต่อ..ฝ่ายอำนวยการ/การบริการข้อมูล

คำถามเกี่ยวกับ..สำรวจจำแนกดิน
คำถามเกี่ยวกับ..มาตรฐานการสำรวจจำแนกดิน
คำถามเกี่ยวกับ..เทคโนโลยีการสำรวจ/ทำแผนที่ดิน
คำถามเกี่ยวกับ..การประเมินผลผลิตของดินและการวินิจฉัยคุณภาพที่ดิน
คำถามเกี่ยวกับ..เศรษฐกิจที่ดิน
คำถามเกี่ยวกับ..การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน
คำถามเกี่ยวกับ...การวางแผน/กำหนดเขตการใช้ที่ดิน
ติดต่อ...webmaster
   
   
   
 
  กลับหน้าหลัก