..... สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2550 ......
ด้านการสำรวจและจัดทำแผนที่ดิน
การสำรวจและทำแผนที่ดินมาตราส่วน 1:25,000 จำนวน 19 จังหวัด...อ่านต่อ
ด้านการวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน
การปรับปรุงแผนที่สภาพการใช้ที่ดินด้วยภาพถ่ายทางอากาศสี ปี 2550-2551...อ่านต่อ
การสำรวจและจัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน โครงการทุ่งกุลาร้องไห้ ปี 2550 ...อ่านต่อ
การใช้เทคโนโลยีภูมิูิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในลุ่มแม่น้ำยมตอนล่าง...อ่านต่อ
ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน
การกำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล ในพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ...อ่านต่อ
การวิเคราะห์จัดทำานข้อมูลเพื่อพิจารณาการกำหนดเขตที่ดินทำกิน โครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ...อ่านต่อ
การสำรวจจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำ ...อ่านต่อ
ด้านการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูล
ภารกิจภาคเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ...อ่านต่อ
การกำหนดช่วงวันปลูกที่เหมาะสมสำหรับอ้อยในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม CROPWATS...อ่านต่อ
การปนเปื้อนของธาตุโลหะหนักในดิน อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ...อ่านต่อ
การเลือกพื้นที่และแนวทางแก้ไขในการสร้างสระน้ำในไร่นา ...อ่านต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างดิน ภูมิอากาศ และผลผลิตพืชเศรษฐกิจในจังหวัดกาญจนบุรี ...อ่านต่อ
ทรัพยากรดินที่มีปัญหาระดับจังหวัด ทั่วประเทศ ...อ่านต่อ
เว็บไซต์ แนวทางการจัดการดิน..ภาคใต้ ...อ่านต่อ
ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ
การปรับปรุงระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจเป้าหมายภายใต้แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และแผนปฏิบัติการ ไทย-กัมพูชา...อ่านต่อ
ด้านการพัฒนาบุคลากร
การสนับสนุนให้บุคลากรของ สสว. ให้เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมในต่างประเทศ
โครงการพิเศษ
การพัฒนาภูมิสารสนเทศดินและระบบเรียกใช้ ...อ่านต่อ