โครงสร้างหน่วยงาน
ฝ่ายอำนวยการ
ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ
ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน
ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2
ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 3
ส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพที่ดิน
ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1
ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 2
ส่วนเศรษฐกิจที่ดิน
ส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 1
ส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 2
ส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 3
   
 บุคลากร
ผู้บริหาร
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
   
โครงสร้างหน่วยงาน