๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓          
 
   

ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน
นายอนิรุทธิ์ โพธิจันทร์
osl_3@ldd.go.th โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1249

   
 บุคลากร
  นายสถิระ อุดมศรี นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ
  นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ
  นางสุพร บุญประคับ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ
  นางขนิษฐศรี ฮุ่นตระกูล นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ
  นางสาวบำรุง ทรัพย์มาก นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ
  นางสาวสุมิตรา วัฒนา นักสำรวจดินชำนาญการ
  นางสาวนฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล นักสำรวจดินปฏิบัตการ
  นางสาวศรัญญา หน่อแก้ว นักสำรวจดินปฏิบัตการ
  นางสาวยุพเยาว์ หัศจรรย์ นักสำรวจดินปฏิบัตการ
     
 หน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุมมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดินส่วนกลาง และ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตต่างๆ
พัฒนาระบบและมาตรฐานการสำรวจดิน จำแนกดิน และจัดทำแผนที่
ศึกษาวิจัย ค้นคว้าทางวิชาการด้านการกำเนิดของดินและจำแนกดิน
พัฒนาระบบและมาตรฐานการแปลความหมายและการใช้ข้อมูลดินเพื่อกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์แก่ภาครัฐ และเกษตรกร
   
 ผลการดำเนิงาน
เว็บไซต์..ความรู้เรื่อง..ดิน..สำหรับเยาวชน
พัฒนาการด้านการสำรวจดินของประเทศไทย
ระบบการจำแนกดิน
ลักษณะและสมบัติของชุดดินจัดตั้งของประเทศไทย
ข้อมูลกลุ่มชุดดิน 62 กลุ่ม
การเขียนหน่วยแผนที่ดิน
การจัดการดินเค็มแบบบูรณาการของลุ่มน้ำต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แบบจำลองหน้าตัดดินและสภาพภูมิประเทศแบบย่อส่วน
ปัญหาทรัพยากรดินระดับจังหวัด ทั่วประเทศ
คู่มือการจัดการดินระดับจังหวัด ทั่วประเทศ
เว็บไซต์แนวทางการจัดการดิน...ภาคใต