...การศึกษาการจัดทำแผนการจัดการดินเค็มแบบบูรณาการ 30 ลุ่มน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   

การแก้ไขปัญหาดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมพัฒนาที่ดินมีแผนการจัดการเป็นลุ่มน้ำสาขา โครงการนี้ได้ดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 3 ปี มีข้อมูลแล้วเสร็จรวม 30 ลุ่มน้ำ
ข้อมูลมีทั้งในแบบเล่มแผนที่และแบบดิจิทอล พร้อมรายงาน ซึ่งให้รายละเอียดของบริเวณที่พบปัญหาดินเค็ม แนวทางการจัดการทั้งการจัดการดิน การจัดการน้ำ และการจัดการพืช มีแผนที่ประกอบ ที่ช่วยให้การปฏิบัติงานแก้ปัญหาดินเค็มมี แผนในภาพรวมทั้งลุ่มน้ำชัดเจนขึ้นและมีแนวทางจัดการดินเค็มที่เกษตรกรหรือผู้เกี่ยวข้องมีทางเลือกหลายทางแนะนำไว้
 

 

 
สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน โทร. 02 2561 5100 ต่อ 1339 ....
 
ในปีงบประมาณ 2549 ...ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการดินเค็มแบบบูรณาการ 10 ลุ่มน้ำสาขา ....
ลุ่มน้ำลำน้ำชีตอนล่าง
ลุ่มน้ำลำมูลส่วนที่ 2
ลุ่มน้ำลำน้ำห้วยน้ำก่ำ
ลุ่มน้ำลำน้ำห้วยดาน
ลุ่มน้ำลำน้ำปาวตอนล่าง
ลุ่มน้ำลำน้ำลำปาวตอนบน
ลุ่มน้ำลำน้ำลำเซบาย
ลุ่มน้ำลำน้ำเซบก
ลุ่มน้ำลำน้ำห้วยหลวง
ลุ่มน้ำลำน้ำสวย
       
ในปีงบประมาณ 2548 ...ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการดินเค็มแบบบูรณาการ 10 ลุ่มน้ำสาขา .
ลุ่มน้ำลำน้ำคันฉู
ลุ่มน้ำลำน้ำเชิงไกร
ลุ่มน้ำลำน้ำตะคอง
ลุ่มน้ำลำน้ำเตา
ลุ่มน้ำลำน้ำมูลตอนบน
ลุ่มน้ำลำน้ำพลับพลา
ลุ่มน้ำลำน้ำพังชู
ลุ่มน้ำลำน้ำสะแทด
ลุ่มน้ำลำน้ำเสียวน้อย
ลุ่มน้ำลำน้ำเสียวใหญ่
   
ในปีงบประมาณ 2547 ...ดำเนินการจัดทำแผนการจัดการดินเค็มแบบบูรณาการ 10 ลุ่มน้ำสาขา .
ลุ่มน้ำลำน้ำชีส่วนที่ 2
ลุ่มน้ำลำน้ำชีส่วนที่ 3
ลุ่มน้ำลำน้ำชีส่วนที่ 4
ลุ่มน้ำลำน้ำพองตอนล่าง
ลุ่มน้ำลำน้ำยาม
ลุ่มน้ำลำน้ำอูน
ลุ่มน้ำลำน้ำสงครามตอนบน
ลุ่มน้ำลำน้ำสงครามตอนล่าง
 
ลุ่มน้ำลำน้ำห้วยสายบาตร
ลุ่มน้ำลำน้ำห้วยแอก
   
     
  สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน โทร. 02 2561 5100 ต่อ 1339 ....