เอกสารวิชาการ...ที่น่าสนใจ  

.. ปัญหาทรัพยากรดินระดับจังหวัด ทั่วประเทศ

ผลการดำเนินงาน....


รายงานการสำรวจดินเพื่อการเกษตร มาตราส่วน 1:25,000

จังหวัด มุกดาหาร หนองบัวลำภู และนครพนม


“รายงานการสำรวจศึกษาจัดทำแผนการจัดการดินเค็มแบบบูรณาการ ในพื้นที่ 30 ลุ่มน้ำ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ให้รายละเอียดของบริเวณที่พบปัญหาดินเค็ม แนวทางการจัดการทั้งการจัดการดิน การจัดการน้ำ และการจัดการพืช มีแผนที่ประกอบ ที่ช่วยให้การปฏิบัติงานแก้ปัญหาดินเค็มมี แผนในภาพรวมทั้งลุ่มน้ำชัดเจนขึ้นและมีแนวทางจัดการดินเค็มที่เกษตรกรหรือผู้เกี่ยวข้องมีทางเลือกหลายทางแนะนำไว้
รายละเอียดเพิ่มเติม...


..รายงานฉบับสมบูรณ์..การคาดการณ์ผลผลิตพืชเศรษฐกิจปี 2549 !!

"การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิต..พืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด..ปีการผลิต 2549 . โดยใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิง และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์" (2549)


“ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคต่างๆ ของประเทศไทย” (มีนาคม 2549)
แสดงข้อมูลชุดดินเป็นภาษาไทยพร้อมภาพหน้าตัดดินประกอบ เพื่อให้ข้อมูลดินอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง

ตัวอย่างเอกสาร ....
รายละเอียดเพิ่มเติม ....


"ดินที่มีปัญหา..ของประเทศไทย" ปรับปรุงใหม่ ปี 2549


"มหัศจรรย์พันธุ์ดิน" (2548)

คู่มืออย่างง่ายที่จะนำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจในลักษณะ สมบัติ และศักยภาพที่แตกต่างกันของดินทั้ง 62 กลุ่มชุดดิน รวมทั้งข้อจำกัดในการใช้ และแนวทางการจัดการดินที่ถูกต้อง

ตัวอย่างเอกสาร ... .


“การแพร่กระจายดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ข้อมูลและแผนที่การแพร่กระจายดินเค็มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและรายจังหวัด