......ติดต่อ-สอบถาม และขอรับบริการข้อมูลได้ที่.. ฝ่ายอำนวยการ โทร. 0 2579 0111 ต่อ 1367...หรือห้องบริการข้อมูล ต่อ 1254.....
...ข้อมูลแผนที่/รายงาน/เอกสารวิชาการ
..ด้านสำรวจดิน..  

 

แผนที่ชุดดิน/รายงานการสำรวจดินระดับจังหวัด มาตราส่วน 1:100,000
รายงานการใช้ประโยชน์ที่ดิน (แผนที่กลุ่มชุดดิน) ระดับจังหวัด มาตราส่วน 1:50,000
แผนที่ดิน/รายงานการสำรวจดินระดับจังหวัด มาตราส่วน 1:50,000
แผนที่ดิน/รายงานการสำรวจดินระดับจังหวัด มาตราส่วน 1:25,000...
แผนที่ดิน/รายงานการสำรวจดินระดับอำเภอ มาตราส่วน 1:25,000
แผนที่/รายงานการสำรวจดินการสำรวจดินพื้นที่โครงการ
เอกสารวิชาการ..อื่นๆ....
..การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน..  
รายงานสภาพการใช้ที่ดินระดับประเทศ
รายงานสภาพการใช้ที่ดินระดับจังหวัด
รายงานการประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด ...
เอกสารวิชาการ...อื่นๆ
 
..การวางแผนการใช้ที่ดิน..  
รายงานแผนการใช้ที่ดินระดับภาค
รายงานแผนการใช้ที่ดินระดับจังหวัด
รายงานแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขา
การกำหนดเขตการใช้ที่ดิน..พืชเศรษฐกิจ.....
การศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่สูง (20 จังหวัด)...
   
ข้อมูลดิจิตอล
  ฐานข้อมูลชุดดินระดับจังหวัด มาตราส่วน 1:100,000
  ฐานข้อมูลกลุ่มชุดดินระดับจังหวัด มาตราส่วน 1:50,000
  ฐานข้อมูลสภาพการใช้ที่ดินระดับจังหวัด
  ฐานข้อมูลแผนการใช้ที่ดิน/การกำหนดเขตการใช้ที่ดิน