เอกสารวิชาการ...ด้านการวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน
การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิต..ลิ้นจี่..ปีการผลิต 2549 ..โดยใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิง
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์...
.

การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิต..ทุเรียน..ปีการผลิต 2549 ..โดยใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิง
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์...
.

การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิต..ลำไย..ปีการผลิต 2549 ..โดยใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิง
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์...
.

การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิต..มังคุด..ปีการผลิต 2549 ..โดยใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิง
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์...
.

การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิต..ปาล์มน้ำมัน..ปีการผลิต 2549 ..โดยใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิง
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์...
.

การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิต..ข้าวนาปี..ปีการผลิต 2549 . .โดยใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิง
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ....
..

การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิต..มันสำปะหลัง..ปีการผลิต 2549 . .โดยใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิง
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์...
.

การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิต..สับปะรด..ปีการผลิต 2549 . .โดยใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิง
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์...
.

การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิต..ถั่วเหลืองฤดูแล้ง 2549 . .โดยใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิง
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์...
.

การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิต..ข้าวนาปรัง..ปีการผลิต 2549. .โดยใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิง
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์...
.

การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิต..อ้อย..ปีการผลิต 2549 ..โดยใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิง
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์...

การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิต..ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์..ปีการผลิต 2549 ..โดยใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิง
และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์..

การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิง และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิต..ถั่วเหลืองฤดูแล้ง ปี 2547

การใช้แผนที่รูปถ่ายทางอากาศออร์โธสี และรูปถ่ายทางอากาศออร์โธขาวดำ เพื่อศึกษาพื้นที่เสียหายจากธรณีพิบัติภัย
เมื่อ 25 ธันวาคม 2547

การใช้เทคโนโลยีรีโมทเซนซิง และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินผลผลิต...ข้าวนาปรัง ปี 2547

การใช้รูปถ่ายทางอากาศและภูมิสารสนเทศ เพื่อสำรวจและประเมินผลผลิตเบื้องต้น สำหรับทุเรียนและมังคุดทั่วประเทศ
ปีการผลิต 2545/46