...ติดต่อ-สอบถาม
คุยกับ ผอ.สสว.
 
นายศิริพงษ์ อินทรมงคล โทร. 0 2579 0111 ต่อ 1243 osl_1@ldd.go.th
 
ติดต่อ..ฝ่ายอำนวยการ/งานบริการข้อมูล
 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ โทร. 0 2579 0111 ต่อ1339 osl_2@ldd.go.th
คำถามเกี่ยวกับ....การสำรวจจำแนกดิน
 
หัวหน้าส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1 โทร. 0 2579 0111 ต่อ 1348 osl_4@ldd.go.th
หัวหน้าส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2 โทร. 0 2579 0111 ต่อ 1351 osl_12@ldd.go.th
หัวหน้าส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 3 โทร. 0 2579 0111 ต่อ 1248 osl_13@ldd.go.th
คำถามเกี่ยวกับ....มาตรฐานการสำรวจดิน
 
หัวหน้าส่วนมาตรฐานการสำรวจ
จำแนกดินและที่ดิน
โทร. 0 2579 0111 ต่อ 1249 osl_3@ldd.go.th
คำถามเกี่ยวกับ....เทคโนโลยีการสำรวจ/ทำแผนที่ดิน
 
หัวหน้าส่วนพัฒนาเทคโนโลยีฯ โทร. 0 2579 0111 ต่อ 1349 osl_14@ldd.go.th
คำถามเกี่ยวกับ....ความสามรถในการให้ผลผลิตของดินและการวินิจฉัยคุณภาพที่ดิน
 
หัวหน้าส่วนวิจัยและวินิจฉัย
คุณภาพที่ดิน
โทร. 0 2579 0111 ต่อ 1251 osl_7@ldd.go.th
คำถามเกี่ยวกับ....เศรษฐกิจที่ดิน
 
หัวหน้าส่วนเศรษฐกิจที่ดิน โทร. 0 2579 0111 ต่อ 2211 osl_6@ldd.go.th
คำถามเกี่ยวกับ.....การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน
 
หัวหน้าส่วนวิเคราะห์สภาพ
การใช้ที่ดินที่ 1
โทร. 0 2579 0111 ต่อ 2206 osl_5@ldd.go.th
หัวหน้าส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้
ที่ดินที่ 2
โทร. 0 2579 0111 ต่อ 2219 osl_9@ldd.go.th
คำถามเกี่ยวกับ.....การวางแผน/กำหนดเขตการใช้ที่ดิน
 
หัวหน้าส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 1 โทร. 0 2579 0111 ต่อ 2226, 2186 osl_8@ldd.go.th
หัวหน้าส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 2 โทร. 0 2579 0111 ต่อ 2201, 2186 osl_10@ldd.go.th
หัวหน้าส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 3 โทร. 0 2579 0111 ต่อ 2194, 2186 osl_11@ldd.go.th
ติดต่อ...webmaster
 
webmaster_osl@yahoo.co.th โทร. 0 2579 0111 ต่อ 1242  
   
กลับหน้าหลัก