เอกสารวิชาการ...ด้านสำรวจและจำแนกดิน
“ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคกลางของประเทศไทย” (มีนาคม 2549)
แสดงข้อมูล 45 ชุดดินเป็นภาษาไทยพร้อมภาพหน้าตัดดินประกอบ โดยเนื้อหาปรับปรุงจากฉบับภาษาอังกฤษ (เอกสารวิชาการฉบับที่ 520) เพื่อให้ข้อมูลดินอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง

“ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคใต้และชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย” (มีนาคม 2549)
แสดงข้อมูล 96 ชุดดินเป็นภาษาไทยพร้อมภาพหน้าตัดดินประกอบ โดยเนื้อหาปรับปรุงจากฉบับภาษาอังกฤษ (เอกสารวิชาการฉบับที่ 523) เพื่อให้ข้อมูลดินอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง.

“ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” (มีนาคม 2549)
แสดงข้อมูล 44 ชุดดินเป็นภาษาไทยพร้อมภาพหน้าตัดดินประกอบ โดยเนื้อหาปรับปรุงจากฉบับภาษาอังกฤษ (เอกสารวิชาการฉบับที่ 522) เพื่อให้ข้อมูลดินอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง .

“ลักษณะและสมบัติของชุดดินในภาคเหนือและที่สูงตอนกลางของประเทศไทย” (มีนาคม 2549)
แสดงข้อมูล 55 ชุดดินเป็นภาษาไทยพร้อมภาพหน้าตัดดินประกอบ โดยเนื้อหาปรับปรุงจากฉบับภาษาอังกฤษ (เอกสารวิชาการฉบับที่ 521) เพื่อให้ข้อมูลดินอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง

“ลักษณะและสมบัติของดินที่เป็นตัวแทนกลุ่มชุดดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ” (ตุลาคม 2547)
ประกอบด้วยคำบรรยายลักษณะและสมบัติต่างๆ ของกลุ่มชุดดินที่มีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินคล้ายคลึงกัน ซึ่งแบ่งออกเป็น 62 กลุ่มชุดดิน และข้อมูลคำบรรยายสภาพพื้นที่และสภาพแวดล้อมของดิน พร้อมทั้งแสดงผลวิเคราะห์สมบัติของแต่ละชุดดินตัวอย่างที่เป็นตัวแทนทั้งหมด 57 ชุดดิน ยกเว้นในกลุ่มชุดดินที่ 8 (กลุ่มชุดดินที่มีการยกร่องเพื่อป้องกันความเสียหายจากการถูกน้ำท่วมขัง) กลุ่มชุดดินที่ 59 และ 60 (กลุ่มชุดดินตะกอนหลายชนิดปะปนกัน) กลุ่มชุดดินที่ 61 (กลุ่มชุดดินที่พบบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขา) และ กลุ่มชุดดินที่ 62 (กลุ่มดินที่มีความลาดชันสูงมาก หรือมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 หรือพื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน) ..