ข้อมูล..การใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเทศไทย
 
สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินประเทศไทยปี 2543/2544 .... >>
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเทศไทยปี 2543/2544 .... >>
สรุปการใช้ประโยชน์ที่ดินประเทศไทยปี 2549/2550 .... >>
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเทศไทยปี 2549/2550 .... >>
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินประเทศไทยปี 2551/2552 .... >>
 
สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน โทร. 02 2561 5100 ต่อ 1339 ....
สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐