สรุปประเภทการใช้ที่ดิน ประเทศไทย  ปี พ.ศ.2551/52
ดูแผนที่ประกอบ...
 ประเภทการใช้ที่ดิน   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   ภาคเหนือ   ภาคกลาง   ภาคตะวันออก   ภาคใต้   เนื้อที่ 
 (ไร่)   ร้อยละ 
 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง                      5,016,240        3,607,095        3,511,537         1,405,941        1,570,987      15,111,800                   4.71
 พื้นที่เกษตรกรรม                    71,532,728      38,843,904      21,816,008        13,643,063      25,749,853     171,585,556                  53.51
 นาร้าง                                 315,876               105,687               128,349         190,866               600,136            1,340,914                          0.42
 นา                           47,315,666         17,366,638            8,970,190     2,906,129            2,060,739         78,619,362                        24.52
 พืชไร่                           16,237,706         11,923,211            6,718,929     3,786,903                 12,622         38,679,371                        12.06
 ไม้ยืนต้น                             5,651,139            1,790,619            1,594,302     3,649,369         19,778,847         32,464,276                        10.12
 ไม้ผล                             1,380,611            3,587,531            2,595,747     2,254,846            2,708,228         12,526,963                          3.91
 พืชไร่หมุนเวียน               3,607,916  -   -   -             3,607,916                          1.12
 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ                                 116,747                 66,771            1,223,481                 738,567               548,806            2,694,372                          0.84
 อื่นๆ ( พืชสวน,ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์,พืชน้ำ )                                 514,983               395,531               585,010         116,383                 40,475            1,652,382                          0.52
 พื้นที่ป่าไม้                    20,784,463      59,730,144      14,978,355         4,871,623      12,805,551     113,170,136                  35.29
 ป่าสมบูรณ์                           14,554,030         57,149,137         14,526,842             4,596,152         12,157,352       102,983,513                        32.11
 ป่ารอสภาพฟื้นฟู                             6,230,433            2,581,007               451,513                 275,471               648,199         10,186,623                          3.18
 พื้นที่แหล่งน้ำ                      3,266,461        1,361,729        1,352,885            496,791        2,334,486        8,812,352                   2.75
 พื้นที่เบ็ดเตล็ด                      4,934,071        2,484,808        1,791,655         1,070,394        1,736,115      12,017,043                   3.74
 พื้นที่ทิ้งร้าง                             3,969,321            1,958,949            1,211,451                 821,369            1,218,534            9,179,624                          2.86
 พื้นที่ลุ่ม                                 741,190               346,263               263,752                 134,695               347,883            1,833,783                          0.57
 อื่นๆ (เหมืองแร่,บ่อลูกรัง,บ่อทราย )                                 223,560               179,596               316,452                 114,330               169,698            1,003,636                          0.31
 รวม                  105,533,963     106,027,680      43,450,440        21,487,812      44,196,992     320,696,887                100.00
       ที่มา : ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน สำนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน : 19 พ.ค. 2553