แผนที่ดินและรายงานสำรวจดิน

ใหม่ล่าสุด ...รายงานการสำรวจดินเพื่อการเกษตร มาตราส่วน 1:25,000!

รายงานการสำรวจดินเพื่อการเกษตร มาตราส่วน 1:25,000 จังหวัด มุกดาหาร หนองบัวลำภู และนครพนม

   
“แผนที่ดินจังหวัดเชียงใหม่” มาตราส่วน 1 : 25,000 (2548)
ให้รายละเอียดในระดับชุดดิน และประเภทของชุดดิน (Phese of soil series) แผนที่ดินพิมพ์ซ้อนอยู่บนภาพถ่ายทางอากาศ มีรายงานการสำรวจดินประกอบอีก 1 ชุด

“แผนที่ดินจังหวัดลำพูน” มาตราส่วน 1 : 25,000 (2548)
ให้รายละเอียดในระดับชุดดิน และประเภทของชุดดิน (Phase of soil series) แผนที่ดินพิมพ์ซ้อนอยู่บนภาพถ่ายทางอากาศ มีรายงานการสำรวจดินประกอบอีก 1 ชุด

“แผนที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์” มาตราส่วน 1 : 25,000 (2548)
ให้รายละเอียดในระดับชุดดิน และประเภทของชุดดิน (Phase of soil series) แผนที่ดินพิมพ์ซ้อนอยู่บนภาพถ่ายทางอากาศ มีรายงานการสำรวจดินประกอบอีก 1 ชุด

“ทรัพยากรดินและแผนที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์” มาตราส่วน 1 : 25,000 ..(2548)
ให้รายละเอียดในระดับชุดดิน และประเภทของชุดดิน (Phese of soil series) แผนที่ดินพิมพ์ซ้อนอยู่บนภาพถ่ายทางอากาศ มีรายงานการสำรวจดินประกอบอีก 1 ชุด

การศึกษาทรัพยากรดินและศักยภาพของที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ มาตราส่วน 1:25,000