รายงานการศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่สูง
รายงานการศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนพัฒนาที่ดินชุมชนบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่” (2548)
เป็นการศึกษาทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพทางเศรษฐกิจสังคม พร้อมวางแผนการใช้ที่ดินตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อมและการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง

“รายงานการศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี” (2548)
เป็นการศึกษาทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพทางเศรษฐกิจสังคม พร้อมวางแผนการใช้ที่ดินตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อมและการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง

“รายงานการศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่สูงจังหวัดน่าน” (2548)
เป็นการศึกษาทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพทางเศรษฐกิจสังคม พร้อมวางแผนการใช้ที่ดินตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อมและการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง

“รายงานการศึกษาความเหมาะสมเพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย” (2548)
เป็นการศึกษาทรัพยากรดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน สภาพทางเศรษฐกิจสังคม พร้อมวางแผนการใช้ที่ดินตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อมและการควบคุมพืชเสพติดบนพื้นที่สูง