เอกสารวิชาการ...ด้านวางแผน/กำหนดเขตการใช้ที่ดิน
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ “ทานตะวัน” (2548)
เป็นการกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแผนงานพัฒนาพืชเศรษฐกิจทานตะวันในระดับพื้นที่ รวมถึงการวางแผนการผลิตและการตลาด

เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ “มังคุด” (2548)
เป็นการกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแผนงานพัฒนาพืชเศรษฐกิจทานตะวันในระดับพื้นที่ รวมถึงการวางแผนการผลิตและการตลาด

เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ “ลิ้นจี่” (2548)
เป็นการกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแผนงานพัฒนาพืชเศรษฐกิจทานตะวันในระดับพื้นที่ รวมถึงการวางแผนการผลิตและการตลาด

เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ “ส้มเขียวหวาน” (2548)
เป็นการกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแผนงานพัฒนาพืชเศรษฐกิจทานตะวันในระดับพื้นที่ รวมถึงการวางแผนการผลิตและการตลาด

เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ “เงาะ” (2548)
เป็นการกำหนดเขตการใช้ที่ดินที่เหมาะสมทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแผนงานพัฒนาพืชเศรษฐกิจมังคุดในระดับพื้นที่ รวมถึงการวางแผนการผลิตและการตลาด

“รายงานแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขาแม่ลาว ลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่สรวย และลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่กกตอนล่าง” (2548)
เป็นการศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งประเมินคุณภาพที่ดิน รวมถึงศึกษาวิเคราะห์นโยบายการใช้ที่ดินเพื่อจัดทำแผนการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ตามแนวนโยบาย
การใช้ที่ดินของรัฐ ยังมีรายงานลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายลุ่มน้ำสาขา