บุคลากร
ผู้บริหาร
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
   
 ผู้บริหาร
 

ผู้อำนวยการสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
นายศิริพงษ์ อินทรมงคล
osl_1@ldd.go.th โทร. 0 2579 0111 ต่อ 1243

 
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวนวลรัตน์ ภุมรินทร์
osl_2@ldd.go.th โทร. 0 2579 0111 ต่อ 1339
 
  ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ
นายสมพร ผาตินาวิน
osl_14@ldd.go.th โทร. 0 2579 0111 ต่อ1371
 
  ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน
ดร.อนิรุทธิ์ โพธิจันทร์
osl_3@ldd.go.th โทร. 0 2579 0111 ต่อ1249
 
  ผู้อำนวยการส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
นายภูษิต วิวัฒน์วงศ์วนา
osl_4@ldd.go.th โทร. 0 2579 0111 ต่อ 1348
 
  ผู้อำนวยการส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2
นายอนุกูล สุจินัย
osl_12@ldd.go.th โทร. 0 2579 0111 ต่อ 1351
 
  ผู้อำนวยการส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 3
นายชัยรัตน์ วรรณรักษ์
osl_13@ldd.go.th โทร. 0 2579 0111 ต่อ 1248
 
  ผู้อำนวยการส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน
นายสมปอง นิลพันธ์
osl_7@ldd.go.th โทร. 0 2579 0111 ต่อ 1288
 
  ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1
นายดำรง บัวประดับกุล
osl_5@ldd.go.th   โทร. 0 2579 0111 ต่อ 2206
 
  ผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 2
นายสุเทพ ชุติรัตนพันธุ์
osl_9@ldd.go.th โทร. 0 2579 0111 ต่อ 2219
 
  ผู้อำนวยการส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 1
นายกิตตินันท์ วรอนุวันฒนกุล
osl_8@ldd.go.th   โทร. 0 2579 0111 ต่อ 2226
 
  ผู้อำนวยการส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 2
นายวีรชัย กาญจนาลัย
osl_10@ldd.go.th   โทร. 0 2579 0111 ต่อ 2201
 
  ผู้อำนวยการส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 3
นายธีระยุทธ จิตต์จำนงค์
osl_11@ldd.go.th   โทร. 0 2579 0111 ต่อ 2194
 
  ผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจที่ดิน
นางกัลยาณี บูรณกาล
osl_6@ldd.go.th โทร. 0 2579 0111 ต่อ 2211