บุคลากร
ผู้บริหาร
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
   
ลูกจ้างประจำ
ฝ่ายอำนวยการ
นางดรุณี อ่อนทิมวงศ์  
นางรัชนี ตรีสง่า  
นางวัฒนา พุทธิเทพนรินทร์  
นางไพรินทร์ เฟื่องฟู  
นางเสาวณี เทพสุนทร  
นางวราภรณ์ หงส์หิรัญ  
นางศิริพร แสงภู่  
น.ส.อัษฎางค์ เมี่ยงมุกข์  
นายปรีชา กล่างไกล  
นายบรรจบ พลับพลี  
ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ
นายเรวัติ จันทร์แย้มไผ่  
   
ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน
นายบรรจง พลับพลี  
นายสุเทพ พึ่งวงศ์  
   
นายประสิทธิ์ ฝ่ายกลาง  
ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
นางพิศมร พรรณธรรม  
นายประเจียด กุลรอด  
นายปฏินันท์ บุญยืน  
นายบุญเลิศ ผาสุก  
นายยนต์ สนธิรักษ์  
นายอภิรักษ ์ แก้วมณี  
นายพรเทพ เจตนะ  
ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2
นายรักศักดิ์ พันธุ์โสม  
นายไพฑูรย์ รักษาศรี  
นายณรงค์ พุกกะนานนท์  
นายไพรัช ณ ตะกั่วทุ่ง  
นายเฉลิมพร บาลเพียร  
นายบุญเมฆ ดวงจันทร์  
นายชูชาติ อ่อนทิมวงศ์  
ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 3
นายบัณฑิตย์ ปัทวี  
นายปราโมทย์ สิทธิสาร  
นายทิ้ง สุวรรณ  
นายวิรัตน์ ขันธนิกร  
นายพงษ์ คำสนิท  
นายกิจจา วรรณวงค์  
   
ส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน
นางยุพา รุจิรดาพร  
นายทวิชัย คำชมพู  
นายจงจิตร สุภารี  
นายจารุวัฒน์ บุญสอด  
นายสัญญา แหล่งหล้า  
   
ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 2
นายประดิษฐ์ ทองแล  
นายไพโรจน์ คุ้มเกิด  
นายมนัส โสตะบรรณ์  
นายบุญลือ ยาหยี  
   
   
ส่วนเศรษฐกิจที่ดิน
นางนิดน้อย เวชวิชยกุล  
นายวิม สุวรรณชู  
นายสุเนตร ผาสุขศรี  
นายประพันธ์ ช่วยเกิด  
   
ส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 1
น.ส.สุนิษา เมตตาจิตต์  
นายธงชัยนคร ตรวจนอก  
นายต่อศักดิ์ เดชสุภา  
   
ส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 2
น.ส.รุ่งฤดี นพรัตน์  
นายสุทิน จันทร์ปัญญา  
นายซัว แสงเพชร  
   
ส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 3
นายสุวิทย์ สีคร้าม  
นายประสิทธิ์ สามแก้วแจ่ม