บุคลากร
ผู้บริหาร
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
   
 ข้าราชการ
ฝ่ายอำนวยการ
น.ส. นวลรัตน์ ภุมรินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7
นางจริยา พุกชาญค้า เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
นางศุณิตา ชื่นอารมย์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
นางมินตรา ตรัยรัตนพันธ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
นางเตือนใจ ใจเย็น เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
นางสุดใจ ศรีม่วง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
นางศิริพร กนกชัยปราโมทย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5
ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ
นายสมพร ผาตินาวิน นักสำรวจดิน 8 ว
น.ส. ประทุมพร ฟั่นเพ็ง นักสำรวจดิน 8 ว
น.ส.รุ่งนภา ตะวันรอน นักสำรวจดิน 7 ว
น.ส. วรวรรณ แย้มผ่อง นักสำรวจดิน 6 ว
ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน
นายอนิรุทธิ์ โพธิจันทร์ นักสำรวจดิน 8 ว
นายสถิระ อุดมศรี นักสำรวจดิน 8 ว
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ นักสำรวจดิน 8 ว
นางสุพร บุญประคับ นักสำรวจดิน 8 ว
นางขนิษฐศรี ฮุ่นตระกูล นักสำรวจดิน 7 ว
น.ส.บำรุง ทรัพย์มาก นักสำรวจดิน 7 ว
น.ส. สุมิตรา วัฒนา นักสำรวจดิน 6 ว
น.ส.นฤกมล จันทร์จิราวุฒิกุล นักสำรวจดิน 5
น.ส.ศรัญญา หน่อแก้ว นักสำรวจดิน 4
ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
นายภูษิต วิวัฒน์วงศ์วนา นักสำรวจดิน 8 ว
นายทรงวุฒิ หมื่นจบ นักสำรวจดิน 8 ว
นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล นักสำรวจดิน 6 ว
นายจักรพันธ์ เภาสระคู นักสำรวจดิน 5
นายพัลลภ หงษ์เจริญไทย นักสำรวจดิน 5
นายธนพล ศรสุภโอฬาร นักสำรวจดิน 4
ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2
นายอนุกูล สุจินัย นักสำรวจดิน 8ว
นายสุชาติ นาควิทยา นักสำรวจดิน 8 ว
นายกิติ มาลัยโรจน์ศิริ นักสำรวจดิน 8 ว
นายถวิล หน่อคำ นักสำรวจดิน 6 ว
นายจตุรงค์ เพชรสุทธิ์ นักสำรวจดิน 6 ว
นายศุภฤกษ์ กลิ่นหวล นักสำรวจดิน 5
น.ส.รวมพร มูลจันทร์ นักสำรวจดิน 5
นายอรรณพ พุทธโส นักสำรวจดิน 4
นายดนัย แสนจันทอง นักสำรวจดิน 4
นายกิตติพงศ์ ดวงกมล นักสำรวจดิน 4
ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 3
นายชัยรัตน์ วรรณรักษ์ นักสำรวจดิน 8 ว
นายสิงห์ ศรีประคำ นักสำรวจดิน 8 ว
นายจักรพรรดิ์ หมื่นพล นักสำรวจดิน 8 ว
นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ นักสำรวจดิน 7 ว
นายมหิทร ภูติโส นักสำรวจดิน 6 ว
นายพิชิต ราชแบน นักสำรวจดิน 5
นายนินนาท พัฒนวงศ์สุนทร นักสำรวจดิน 5
นายกฤษณะ รามสูตร นักสำรวจดิน 4
ส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพดิน
นายสหัสชัย คงทน นักสำรวจดิน 8 ว
นายไมตรี เครือรัตน์ นักสำรวจดิน 8 ว
นายเชี่ยวชาญ ปานข่อยงาม นักสำรวจดิน 8 ว
นายสมปอง นิลพันธ์ นักสำรวจดิน 8 ว
นายวิโรจน์ อิงคากุล นักสำรวจดิน 8 ว
น.ส. กรรณิการ์ หอมยามเย็น นักสำรวจดิน 6 ว
น.ส. กัลยา ดำรงสัจจ์ศิริ นักสำรวจดิน 5
น.ส.สุลาวัลย์ สุทธิวรวงศ์ นักสำรวจดิน 5
น.ส.ดวงใจ วัยเจริญ นักสำรวจดิน 5
ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1
นางวลัยรัตน์ วรรณปิยะรัตน์ นักวิชาการเกษตร 8 ว
นายดำรง บัวประดับกุล นักวิชาการเกษตร 8 ว
นายสมศักดิ์ แจ้งเพียร นักวิชาการเกษตร 8 ว
นายฉัตรชัย ชินวรสิริวัฒน์ นักวิชาการเกษตร 7 ว
น.ส.จุฬาลักษณ์ สุทธิรอด เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7 ว
นางสมจิตต์ ก๋าติ๊บ นักวิชาการเกษตร 7 ว
น.ส. จรุงใจ หินสูงเนิน นักวิชาการเกษตร 6 ว
ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 2
นายสุเทพ ชุติรัตนพันธุ์ นักวิชาการเกษตร 8 ว
น.ส. อมรรัตน์ สระเพ็ชร นักวิชาการเกษตร 6 ว
น.ส.สลิลา เอี่ยมอิทธิพล นักวิชาการเกษตร 5
น.ส.อำไพวรรณ สุนาวัน นักวิชาการเกษตร 5
นายทศนัศว์ รัตนแก้ว นักวิชาการเกษตร 5
ส่วนเศรษฐกิจที่ดิน
นายศิริวัฒน์ สิงห์ศิริ เศรษฐกร 8 ว
นางกัลยาณี บูรณกาล เศรษฐกร 8 ว
นางขนิษฐา ไฉยเวทย์ศิริกุล เศรษฐกร 8 ว
นายวิฑูรย์ คุณสมบัติ เศรษฐกร 8 ว
นางวิพร ยังเหลือ เศรษฐกร 8 ว
น.ส.นงนภัส ประสิทธิ์วัฒนชัย เศรษฐกร 8 ว
นางจันทร์เรียง พลายละมูล เศรษฐกร 8 ว
น.ส. ปรารถนา ปัทมะสุนทร เศรษฐกร 8 ว
ส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 1
นายกิตตินันท์ วรอนุวัฒนกุล นักสำรวจดิน 8 ว
นางสุภาณี ศักดาเยี่ยงยงค์ เศรษฐกร 8 ว
นายพลพัฒน์ เสาวภานันท์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว
นางกรรณิการ์ ณ ระนอง เศรษฐกร 8 ว
น.ส.พิมพ์พร พรพรหมินทร์ นักวิชาการเกษตร 6 ว
นายพรชัย ชัยสงคราม นักวิชาการเกษตร 5
ส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 2
นายวีรชัย กาญจนาลัย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว
นางไพจิตร ชัยสิทธิ์ เศรษฐกร 8 ว
นางพรทิพย์ ไทรฟัก นักวิชาการเกษตร 8 ว
น.ส.กรรณิสา สฤษฎ์ศิริ นักสำรวจดิน 6 ว
น.ส.วันดี พึ่งเจาะ นักสำรวจดิน 5
นายวรพงษ์ วรามิตร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว
ส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 3
นายธีระยุทธ จิตต์จำนงค์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว
น.ส.ดารณี ศรีสง่า เศรษฐกร 8 ว
นายเอกชัย ศักดาเยี่ยงยงค์ นักสำรวจดิน 8 ว
นายนันทพล หนองหารพิทักษ์ นักสำรวจดิน 8 ว
นางสุธารา ยินดีรส นักวิชาการเกษตร 7 ว
นางผกาฟ้า ศรจรัสสุวรรณ เศรษฐกร 6 ว
น.ส.สิริพรรณ ผ่องแผ้ว นักสำรวจดิน 5
น.ส.สิตารินทร์ ทองปุสสะวัลย์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว