..แนะนำสำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน..
 
ประวัติ
 

     สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
...ตั้งขึ้นเมื่อปี 2545.โดยการรวมส่วนราชการระดับกอง 2 ส่วน เข้าด้วยกัน คือ กองสำรวจและจำแนกดิน และกองวางแผนการใช้ที่ดิน มีหน้าที่ศึกษา สำรวจ จำแนกดิน วิเคราะห์ และวิจัยการใช้ที่ดิน เพื่อกำหนดนโยบายและแผนการใช้ที่ดินของประเทศ โดยให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม
วิสัยทัศน์
  " พัฒนาองค์ความรู้ด้านการสำรวจจำแนกทรัพยากรดิน และวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบ ละให้เป็นมาตรฐานสากล นำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศอย่างยั่งยืน"
อำนาจหน้าที่
   
  - ศึกษา สำรวจ จำแนกดิน ทำแผนที่ วางแผนการใช้ที่ดิน ตามมาตรฐานที่กำหนด และกำหนดเขตการใช้ที่ดิน
- ศึกษา วิจัย สมบัติและคุณภาพของดิน ที่มีผลต่อการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร การวางแผนการใช้ที่ดิน และกำหนดเขตการใช้ที่ดิน
- วินิจฉัยความเหาะสมของดิน คุณภาพดิน และจัดทำระบบข้อมูลดิน
- ติดตามสถานการณ์สภาพการใช้ที่ดิน และวิเคราะห์ผลกระทบด้านต่างๆ
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
 
การแบ่งส่วนราชการ
 
ฝ่ายอำนวยการ
ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ
ส่วนมาตรฐานการสำรวจจำแนกดินและที่ดิน
ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2
ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 3
ส่วนวิจัยและวินิจฉัยคุณภาพที่ดิน
ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1
ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 2
ส่วนเศรษฐกิจที่ดิน
ส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 1
ส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 2
ส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 3
   
บุคลากร
 
ผู้บริหาร
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ
   
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2553
 
การสำรวจและทำแผนที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000 ในพื้นที่ภาคใต้
การปรับปรุงแผนที่สภาพการใช้ที่ดินด้วยภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขร่วมกับข้อมูลดาวเทียม
การกำหนดเขตการใช้ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ
การกำหนดเขตการใช้ที่ดินโครงการขยายผลโครงการหลวง
การสำรวจติดตามการแพร่กระจายของคราบเกลือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อันเนื่องมาจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การสำรวจและจัดทำแผนที่ความชื้นดิน (ภาคตะวันออก)
โครงการความร่วมมือพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา ภายใต้กรอบ ACMECS (ไทย-ลาว)
พัฒนาระบบข้อมูล เว็บไซต์ และงานบริการข้อมูลวิชาการต่างๆ
สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม 5 ส
พัฒนาบุคลากร
 
ผลการดำเนินงาน
 
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2552
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2551
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2550
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2549
ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2548
   
บริการข้อมูล
 
แผนที่/รายงาน/เอกสารวิชาการ
ผลงานวิชาการ...
ผลงานสิ่งพิมพ์