เข้าสู่เวปไซต์กรมพัฒนาที่ดิน

กิจกรรมของส่วนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ

อบรมเกษตรกรเกี่ยวกับโปรแกรมดินไทย

รายการเดอะช๊อค ทาง 102 Mhz
WEBSITE สำหรับการเตรียมตัวสอบ ENTRANCE
WEBSITE ของจังหวัดหนองคาย
URL BOOKMARKS
Free-DD.com
ทัวร์ต่างประเทศ ,ท่องเที่ยว , แพคเกจทัวร์
ThaiGmail :: For Give and For Get Gmail
วาซุตะคุง v( ^o^ )v
GetAmped เกมมันส์ๆ ของนักสู้ออนไลน์
แจกโปสเตอร์แผนที่ดินไทยฯ

รายการเดอะช๊อค ทาง 102 Mhz
WEBSITE สำหรับการเตรียมตัวสอบ ENTRANCE
WEBSITE ของจังหวัดหนองคาย
กิจกรรมอื่นๆ
งานสัมมนาศูนย์บริการข้อมูลดินจ.กาญจนบุรี วันที่ 18-19 มีนาคม 2552 click

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคลรำลึก 5 พ.ค. 2552 เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 60 แห่งการบรมราชาภิเษก

click

กิจกรรม 5 ส

ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ ดำเนินการจัดส่งให้ สพข. 1-12
ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ
 
 
 
หัวหน้าส่วนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ
 
นายสมพร ผาตินาวิน
น.ส ประทุมพร ฟั่นเพ็ง
น.ส รุ่งนภา ตะวันรอน
น.ส วรวรรณ แย้มผ่อง
     
หน้าที่รับผิดชอบ
เตรียมแผนที่รูปถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายออร์โธสี และภาพจากดาวเทียมเพื่อการสำรวจดิน
นำเข้าแผนที่และรายงานในระบบดิจิตอล
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ(GIS) เพื่อการสำรวจจำแนกดินและการนำเข้าข้อมูลดินไปใช้ในด้านต่างๆ
บริการข้อมูลสารสนเทศดิน
พัฒนาเครือข่ายการปรับปรุงฐานข้อมูลดินระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
   
โครงการที่ดำเนินงานในปี 2552
การสำรวจดินเพื่อผลิตแผนที่ดินระดับละเอียดลงบนภาพถ่ายออร์โธสี มาตราส่วน 1: 25,000 พื้นที่เป้าหมาย 8 จังหวัด
  - จัดเตรียมข้อมูลในการออกสนาม และนำเข้าข้อมูลจากภาคสนามเป็นdigital
พัฒนาปรับปรุงระบบภูมิสารสนเทศพื้นที่ลุ่มน้ำสาขา
พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช
พัฒนาระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
การจัดทำฐานข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศที่เป็นหลักฐานของชาติ
   
 
   
การบริการข้อมูลของส่วนพัฒนาเทคโนโลยีและบริการ