..... สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2551 ......
ด้านการสำรวจและจัดทำแผนที่ดิน
การสำรวจและทำแผนที่ดินมาตราส่วน 1:25,000 จำนวน 12 จังหวัด...อ่านต่อ
การศึกษาสภาพพื้นที่ปลูกยาสูบที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ำท่วมในจังหวัดสุโขทัย...อ่านต่อ
การจัดตั้งชุดดินภูฟ้า...อ่านต่อ
ด้านการวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน
การปรับปรุงแผนที่สภาพการใช้ที่ดินด้วยภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลขร่วมกับข้อมูลดาวเทียมปี 2551
และการจัดทำฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ปลูกยางพารา ...อ่านต่อ
ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน
การกำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล ในพื้นที่ 12 จังหวัด ...อ่านต่อ
โครงการขยายผลโครงการหลวง 21 แห่ง...อ่านต่อ
การกำหนดเขตการใช้ที่ดินในพื้นที่เขตพัฒนาที่ดิน...อ่านต่อ
ด้านการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูล
  โปรแกรมดินไทยและธาตุอาหารพืช/โปรแกรมการจัดการดินและปุ๋ยรายแปลง ...อ่านต่อ
การจัดการดินและธาตุอาหารพืชเบื้องต้นเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด ตามกลุ่มชุดดิน...อ่านต่อ
ความเหมาะสมของดินสำหรับสร้างสระน้ำในไร่นาของประเทศไทย...อ่านต่อ
ผลการศึกษาการปนเปื้อนของธาตุโลหะหนักในดิน อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ...อ่านต่อ
ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ
โครงการความร่วมมือพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา ภายใต้กรอบ ACMECS ไทย-กัมพูชา...อ่านต่อ
โครงการความร่วมมือพัฒนาการเกษตรแบบมีสัญญา ภายใต้กรอบ ACMECS ไทย-ลาว...อ่านต่อ
ความร่วมมือวิจัยระหว่างกรมพัฒนาที่ดินกับ JIRCAS ประเทศญี่ปุ่น...อ่านต่อ
ด้านการพัฒนาบุคลากร
การฝึกอบรมด้านการสำรวจจำแนกดินแก่เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค ...อ่านต่อ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องระบบเรียกใช้ภูมิสารสนเทศดิน (SoilView 3.0) ...อ่านต่อ
โครงการพิเศษ
พืชพลังงานทดแทน ...อ่านต่อ
โครงการนิคมการเกษตร พืชอาหาร และพลังงานทดแทน ...อ่านต่อ