๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓          
 
   

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 1
นายกิตตินันท์ วรอนุวัฒนกุล
osl_8@ldd.go.th โทร. 0 2562 5100 ต่อ 2211

ผู้อำนวยการส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 2
นายวีรชัย กาญจนาลัย
osl_10@ldd.go.th โทร. 0 2562 5100 ต่อ 2201
ผู้อำนวยการส่วนวางแผนการใช้ที่ดินที่ 3
นายธีระยุทธ์ จิตต์จำนงค์
osl_11@ldd.go.th โทร. 0 2562 5100 ต่อ 2194
   
 บุคลากร
  นางสุภาณี ศักดาเยี่ยงยงค์  
  นายสมศักดิ์ ปิติธีรภาพ  
  นางสาวพิมพ์พร พรพรหมินทร์  
  นายพรชัย ชัยสงคราม  
  นางสาวมยุรี โชติชื่น  
  นางสาวกัลยา ดำรงสัจจ์ศิริ  
  นายสมชัย สันทัด  
     
  นางไพจิตร ชัยสิทธิ์  
  นางพรทิพย์ ไทรฟัก  
  นางสาวกรรณิสา สฤษฎ์ศิริ  
  นางสาววันดี พึ่งเจาะ  
  นางสาวสิตารินทร์ ทองปุสสวัลย์  
  นางสาวฆริกา คันธา  
  นายอดิศร ใจชื้น  
     
  น.ส.ดารณี ศรีสง่า  
  นายเอกชัย ศักดาเยี่ยงยงค์  
  นางสุธารา ยินดีรส  
  นางผกาฟ้า ศรจรัสสุวรรณ  
  นางสิริพรรณ ผ่องแผ้ว  
  นางสาววราภา นาเมือง  
  นางสาวพิมลศิริ ศุภเสถียรไชย  
     
 หน้าที่รับผิดชอบ
ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาด้านการเกษตร และสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติเศรษฐกิจ นโยบายการใช้ที่ดินของรัฐบาล เพื่อจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับประเทศภาค จังหวัด และมีการปรับแผนฯเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโดยใช้โปรแกรม AgZone
กำหนดแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล และระดับโครงการ เพื่อเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ที่ต้องการดำเนินการพัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้
กำหนดเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจรายพันธุ์
   
 ผลการดำเนินงาน
งานสำรวจจำแนกพื้นที่ชุ่มน้ำ
รายงานการสำรวจจำแนกและวางแผนการใช้ที่ดิน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า ต. ผาช้างน้อย อ. ปง จ. พะเยา
้รายงานการสำรวจจำแนกและวางแผนการใช้ที่ดิน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ต. แม่แรม อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
การกำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล พื้นที่นำร่อง ต. สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง
รายงานแผนการใช้ที่ดินระดับจังหวัด
รายงานแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขา...
การศึกษาความเหมาะสม เพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่สูง (20 จังหวัด)....
ฐานข้อมูลแหล่งน้ำประเทศไทย
การกำหนดเขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจรายพันธุ์