๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓          
 
   

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
นายภูษิต วิวัฒน์วงศ์วนา
osl_4@ldd.go.th โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1348

ผู้อำนวยการส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
นายภูษิต วิวัฒน์วงศ์วนา
osl_12@ldd.go.th โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1351
ผู้อำนวยการส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
นายภูษิต วิวัฒน์วงศ์วนา
osl_13@ldd.go.th โทร. 0 2562 5100 ต่อ 1248
   
 บุคลากร
ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 1
นายทรงวุฒิ หมื่นจบ
นายจตุรงค์ ละออพันธ์สกุล
นายจักรพันธ์ เภาสระคู
นายพัลลภ หงษ์เจริญไทย
นายอรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร
นายดนัย แสนจันทอง
นายสัญชัย แซ่เจียง
นายกันตภณ แก้วด้วง
   
ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 2
นายกิติ มาลัยโรจน์ศิริ
นายถวิล หน่อคำ
นายจตุรงค์ เพชรสุทธิ์
นายศุภฤกษ์ กลิ่นหวล
นางสาวรวมพร มูลจันทร์
นายอรรณพ พุทธโส
นายนินนาท พัฒนวงศ์สุนทร
นายโกศล เคนทะ
นายนิลภัทร คงพ่วง
   
ส่วนสำรวจจำแนกดินที่ 3
นายสิงห์ ศรีประคำ
นายจักรพรรดิ หมื่นพล
นายมหิทร ภูติโส
นายพิชิต ราชแบน
นายกฤษณะ รามสูตร
นายกิตติพงศ์ ดวงกมล
นายอภิชาติ บุญเกษม
นายธงชัย คงหนองลาน
 
 หน้าที่รับผิดชอบ
วิเคราะห์แผนที่รูปถ่ายทางอากาศและข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อการสำรวจและจัดทำแผนที่ดิน
สำรวจ ตรวจสอบ และวิเคราะห์สมบัติของดิน เพื่อการจัดทำแผนที่ดินตามระบบสากล (Soil axonomy) หรือระบบอื่นๆ สำหรับใช้ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เก็บบันทึกข้อมูลดิน และประมวลผลข้อมูลดิน เพื่อประเมินข้อจำกัดด้านการผลิต ประเมินความเหมาะสมของดิน สำหรับการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน และเสนอแนะการจัดการแก้ไขปัญหาดินเพื่อนำไปปฏิบัติต่อเกษตรกร
ศึกษา วิจัย การกำเนิดของดิน สมบัติต่างๆ ของดิน ที่มีผลต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการจำแนกดิน
   
 ผลการดำเนินงาน
แผนที่ชุดดิน ระดับจังหวัด 76 จังหวัด มาตราส่วน 1:100,000 ปรับปรุงใหม่ 9 จังหวัด มาตราส่วน 1:50,000 ให้ข้อมูลสมบัติดิน เพื่อการจัดการทรัพยากรดิน มีการจำแนกดินตามสมบัติดินที่แตกต่างกันมากกว่า 300 ชุดดิน เหมาะสำหรับใช้ในการศึกษาวิจัยทางด้านทรัพยากรดินโดยทั่วไป
แผนที่กลุ่มชุดดิน ระดับจังหวัด 76 จังหวัด มาตราส่วน 1:50,000 ให้ข้อมูลดิน เพื่อการจัดการดินทางการเกษตร มีการจำแนกดินตามการจัดการดินที่แตกต่างกัน 62 กลุ่มชุดดิน
แผนที่ความเหมาะสมของดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ ระดับอำเภอ 154 อำเภอ มาตราส่วน 1:25,000 ให้ข้อมูลสมบัติดิน และความเหมาะสมของดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ เพื่อการจัดการดินทางการเกษตร เหมาะสำหรับใช้ในการวางแผนจัดการการเกษตรระดับอำเภอและตำบล
รายงานการสำรวจดิน ให้ข้อมูลทางวิชาการทางด้านสมบัติดิน ข้อจำกัด ความเหมาะสม และการจัดการดินในด้านต่างๆ เหมาะสำหรับใช้ในศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อการวางแผนจัดการทรัพยากรดิน
เอกสารวิชาการด้านการสำรวจดิน ให้ข้อมูลทางวิชาการทางด้านการสำรวจดินเหมาะสำหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อการสำรวจและจำแนกดิน