ผลการดำเนินงานในปี 2552
   
รายงานประจำปี 2552...
 
  ผลการดำเนินงานในปี 2551
   
รายงานประจำปี 2551...
 
  ผลการดำเนินงานในปี 2550
   
รายงานประจำปี 2550...
 
  ผลการดำเนินงานในปี 2549
   
รายงานประจำปี 2549...
 
  ผลการดำเนินงานในปี 2548
   
รายงานประจำปี 2548...
การสำรวจและทำแผนที่ดิน มาตราส่วน 1:25,000
การปรับปรุงฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
การสำรวจศึกษาจัดทำแผนการจัดการดินเค็มแบบบูรณาการของ 10 ลุ่มน้ำสาขา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การสำรวจสภาพการใช้ที่ดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด
การกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับปลูกปาล์มน้ำมัน ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมและพัฒนา
การใช้พลังงานทดแทน
การกำหนดเขตการใช้ที่ดิน พืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนพืชเศรษฐกิจตามกลุ่มชุดดิน
สรุปผลการปฏิบัติงานการสำรวจพื้นที่ปลูกลำไย
ความเหมาะสมของดินในการสร้างสระน้ำในไร่นา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การวิเคราะห์ระดับความลาดชันของพื้นที่ ด้วยโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์
โครงการปรับปรุงระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจเป้าหมาย ภายใต้แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
และแผนปฏิบัติการไทย-กัมพูชา
การศึกษาสภาพทางธรณีสัณฐานวิทยา ป่าชายเลน ตะกอนสึนามิ และผลกระทบของพื้นที่
ที่ประสบพิบัติภัยสึนามิ ชายฝั่งทะเลอันดามัน
ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดินกับ JIRCAS ประเทศญี่ปุ่น