๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓          
 
   

ผู้อำนวยการส่วนเศรษฐกิจที่ดิน
นางกัลยาณี บูรณกาล
osl_6@ldd.go.th โทร. 0 2562 5100 ต่อ 2211

   
 บุคลากร
  นางขนิษฐา ไฉยเวทย์ศิริกุล
  นางวิพร ยังเหลือ
  นางกรรณิการ์ ณ ระนอง
  นางสาวนงนภัส ประสิทธิ์วัฒนชัย
  นางสาวปรารถนา ปัทมะสุนทร
  นางสาวจันทร์เรียง พลายละมูล
   
 หน้าที่รับผิดชอบ
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านเศรษฐกิจที่ดิน ประโยชน์ของการใช้ที่ดินต้นทุนและผลตอบแทนด้านการเกษตร ปัญหาและทัศนคติของชุมชนหรือเกษตรกร งานกำหนดเขตการใช้ที่ดิน
ศึกษาวิและเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนการใช้ที่ดินในระดับต่างๆ ได้แก่ ระดับลุ่มน้ำ จังหวัด เป็นต้น
ศึกษาภาวะเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำเขตพัฒนาที่ดิน ตลอดจนตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ศึกษาและวางแผนพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ และป่าไม้ระดับตำบล
ศึกษาวิจัยการประเมินผลผลิตพืชเศรษฐกิจและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสภาพการผลิต
ศึกษาวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ ของงานพิเศษและโครงการด้านต่างๆ ของกรมฯ
   
 ผลงานและข้อมูล
การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม พื้นที่โครงการหลวง 13 ศูนย์
การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อย
การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ งานวิจัยการจัดการดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวอย่างยั่งยืน
การสำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคมเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินลุ่มน้ำสาขา
การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ โครงการศึกษาวิธีการจัดการดินที่เหมาะสมกับมันสำปะหลัง