..... สรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2549 ......
ด้านการสำรวจและจัดทำแผนที่ดิน
การสำรวจและทำแผนที่ดินมาตราส่วน 1:25,000 ...อ่านต่อ
การปรับปรุงฐานข้อมูลดินมาตราส่วน 1:25,000 ลงบนภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข....อ่านต่อ
การปรับปรุงฐานข้อมูลดินมาตราส่วน 1:50,000 ลงบนภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข...อ่านต่อ
ด้านการวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน
การปรับปรุงแผนที่สภาพการใช้ที่ดินด้วยภาพถ่ายทางอากาศสี ปี 2549-2550...อ่านต่อ
การสำรวจและคาดการณ์ผลผลิตพืชเศรษฐกิจปีการผลิต 2549...อ่านรายงานฉบับใหม่ล่าสุด
ด้านวางแผนการใช้ที่ดิน
การกำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล 1000 ตำบล...อ่านต่อ
ด้านการวิจัยและพัฒนาฐานข้อมูล
การจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรดินระดับตำบล...อ่านต่อ
การสำรวจศึกษาการจัดทำแผนการจัดการดินเค็มแบบบูรณาการของ 10 ลุ่มน้ำ...อ่านต่อ
การจัดทำพิกัดภูมิศาสตร์ของตำแหน่งหลุมเจาะของชุดดินจากรูปถ่ายทางอากาศ ...อ่านต่อ
การใช้แบบจำลองเพื่อประเมินผลผลิตข้าวโพด และการจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตในพื้นที่ภาคเหนือ ...อ่านต่อ
การใช้แบบจำลองเพื่อประเมินผลผลิตข้าวตามชุดดินต่างๆ ในภาคกลาง...อ่านต่อ
การประเมินผลผลิตยางพาราในพื้นที่ดอนภาคใต้ของประเทศไทย ...อ่านต่อ
ความเหมาะสมของดินและสภาพภูมิอากาศสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ จ.นครสวรรค ์ ...อ่านต่อ
การประเมินศักยภาพของดินตามระบบอนุกรมวิธานดินสำหรับการปลูกข้าวไวต่อช่วงแสง ...อ่านต่อ
การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จัดทำฐานข้อมูลปัญหาทรัพยากรดิน ในพื้นที่หมู่บ้านยากจน ...อ่านต่อ
ข้อมูลรายงานการสำรวจดินในรูป pDF file ...อ่านต่อ
  ดินที่มีปัญหาของประเทศไทย ...อ่านต่อ
แผนที่กลุ่มชุดดินรายจังหวัด ...อ่านต่อ
เว็บไซต์ข้อมูลดินของประเทศไทย ในพิพิธภัณฑ์ดิน ...อ่านต่อ
ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ
ความร่วมมือวิจัยระหว่างกรมพัฒนาที่ดินกับ JIRCAS ประเทศญี่ปุ่น ...อ่านต่อ
การปรับปรุงระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจเป้าหมายภายใต้แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และแผนปฏิบัติการ ไทย-กัมพูชา...อ่านต่อ
ด้านการพัฒนาบุคลากร
การฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้คอมพิวเตอร์และภูมิปฐพีในการจัดทำแผนที่ดินบนพื้นที่สูง เพื่อประเมินความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดิน ...อ่านต่อ
การสนับสนุนให้บุคลากรของ สสว. ให้เข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมในต่างประเทศ ...อ่านต่อ
โครงการพิเศษ
  แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาลุ่มน้ำแม่ตาว ...อ่านต่อ
การศึกษาลักษณะของตะกอนบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม จ.อุตรดิตถ์ ..อ่านต่อ