๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓          
 
ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1

ผู้อำนวยการ
นายดำรง บัวประดับกุล
osl_5@ldd.go.th โทร. 0 2562 5100 ต่อ 2206

 บุคลากร
นายสมศักดิ์ ์ แจ้งเพียร
นางจุฬาลักษณ์ สุทธิรอด
  นางสมจิตต์ ก๋าติ๊บ
  นางสา์วจรุงใจ หินสูงเนิน
  นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง
  นางสาวชามาพร ไพบูลย์วรชาติ
ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 2
ผู้อำนวยการ
นายสุเทพ ชุติรัตนพันธุ์
osl_9@ldd.go.th โทร. 0 2562 5100 ต่อ 2219
บุคลากร
นายฉัตรชัย ชินวรสิริวัฒน์
นางสาวอมรรัตน์ สระเพ็ชร
  นางสาวสลิลา เอี่ยมอิทธิพล
  นายทศนัศว์ รัตนแก้ว
  นางสาวกัญชร บุญญวัฒนา
 หน้าที่รับผิดชอบ
วิเคราะห์แผนที่รูปถ่ายทางอากาศ และข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อการสำรวจและจัดทำแผนที่สภาพการใช้ที่ดิน และการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์การใช้ที่ดิน และมีการปรับปรุงข้อมูลทุกระยะ 2 ปี
สำรวจ วิเคราะห์ จัดทำแผนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ และจัดทำข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในการกำหนดเขตเหมาะสมปลูกพืชเศรษฐกิจ (ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ และนาข้าว)
ศึกษาวิจัยด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการสำรวจสภาพการใช้ที่ดิน และพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ
   
 ผลการดำเนินงาน
รายงานสรุปการใช้ที่ดิน..ประเทศไทย
รายงานผลการสำรวจ/ปรับปรุงแผนที่สภาพการใช้ที่ดินรายจังหวัด
ผลการดำเนินงานปี 2543 .....คลิกเพื่ออ่านต่อ...
ผลการดำเนินงานปี 2544 .....คลิกเพื่ออ่านต่อ...
ผลการดำเนินงานปี 2545... ..
ผลการดำเนินงานปี 2549 ...
ผลการดำเนินงานปี 2550 ...
ผลการดำเนินงานปี 2551 ...
ผลการดำเนินงานปี 2552...

 

รายงานผลการสำรวจเนื้อที่ปลูกและผลผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญ 12 ชนิด
ปีการผลิต 2549 .....คลิกเพื่ออ่านต่อ...
ปีการผลิต 2548 .....คลิกเพื่ออ่านต่อ...
ปีการผลิต 2547... ..