การใช้ประโยชน์ที่ดินปีพ.ศ.2545
ภาคเหนือ
 
กำแพงเพช
นครสวรรค์
พิจิตร
พิษณุโลก
แพร่
สุโขทัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
หนองคาย
 
เลย
สกลนคร
 
อุดรธานี
 
สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน โทร. 02 2561 5100 ต่อ 1339 ....


สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐