รายงานผลการสำรวจเนื้อที่ปลูกและผลผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญ 12 ชนิด ปีการผลิต 2547
  ชนิดพืช
พื้นที่ปลูก (ไร่)
ผลผลิตรวม (ตัน)
  ลำไย
773,242
 
767,546
 
  ทุเรียน
756,874
 
841,543
 
  กาแฟ
472,585
 
77,186
 
  ปาล์มน้ำมัน
2,052,824
 
4,931,031
 
  ยางพารา
16,397,117
 
4,119,956
 
  ข้าวนาปี
53,082,733
 
21,621,995
 
  ข้าวนาปรัง
9,617,511
 
7,386,768
 
  ถั่วเหลือง
459,027
 
112,121
 
  สับปะรด
558,772
 
3,554,721
 
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
7,044,647
 
5,642,052
 
  อ้อยโรงงาน
6,655,493
 
65,741,335
 
  มันสำปะหลัง
6,408,651
 
21,726,542
 
       
 
           
ข้อมูลจาก....ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1-2
 
 
รายงานผลการสำรวจปี 2548....