รายงานผลการสำรวจเนื้อที่ปลูกและผลผลิตพืชเศรษฐกิจสำคัญ 12 ชนิด ปีการผลิต 2548
  ชนิดพืช
พื้นที่ปลูก (ไร่)
ผลผลิตรวม (ตัน)
  ลำไย
895,693
 
899,674
 
  ทุเรียน
770,760
 
770,066
 
  ลิ้นจี่
189,325
 
147,727
 
  ปาล์มน้ำมัน
2,165,948
 
4,939,683
 
  มังคุด
420,870
 
238,995
 
  ข้าวนาปี
55,920,362
 
28,189,227
 
  ข้าวนาปรัง
8,560,410
 
6,123,152
 
  ถั่วเหลือง
657,869
 
166,477
 
  สับปะรด
674,354
 
3,703,580
 
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
6,493,048
 
4,547,991
 
  อ้อยโรงงาน
6,216,679
 
60,744,489
 
  มันสำปะหลัง
6,778,678
 
21,878,694
 
       
 
           
ข้อมูลจาก....ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินที่ 1-2
 
 
รายงานผลการสำรวจปี 2549....